Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Səlahəddin Xəlil

Xəlil ibn Kalavun 1262-ci ildə doğulmuşdu. Məmlük sultanı əl-Məlikül-Mənsur Seyfəddin Kalavunun oğludur. Böyük qardaşı əl-Məliküs-Salih Əlaəddin Əlinin ölümü üzərinə 1288 vəliəhd oldu. Əslında Sultan Kalavun əxlaq və davranışlarından xoşnud olmad ...

                                               

VIII David

VIII David - Baqrationilər sülaləsindən olan gürcü çarı. VIII David taxta Elxani hakimiyyəti dövründə, 1293–1311-ci illər arasında çıxmışdı.

                                               

Cotto

Cotto di Bondone – Orta əsrlər İntibah dövrünün Protorenesans mərhələsinin çox görkəmli italyan rəssam və heykəltəraşı.

                                               

IV Filip (Fransa)

IV Filip Gözəl - Kapetinqlər sülaləsinə məxsus 1285-1314-cü illərdə Fransa kralı. Fransa tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biri.

                                               

Ramon Muntaner

Ramon Muntaner - katalan əsgər və həyatından bəhs edən "Xronikalar" əsəri ilə tanınan yazıçı, tarixçi. "Xronikalar" əsərində o, Katalan kompaniyasında komandir kimi başına gəlmiş hadisələrdən də söhbət açmışdır. O, Pereladada anadan olmuşdur.

                                               

Əvhədi Marağalı

Dəqiq təvəllüdü məlum olmayan, Azərbaycanlı məşhur alim və filosof şair Şeyx Marağalı Əvhədədin Şeyx Əvhədi ibn Hüseyn 1274 -cü ildə keçmişdə Azərbaycan ın paytaxtı olmuş Marağa şəhərində anadan olduğu təxmin edilir. Bəzi mənbələrə görə ilk zaman ...

                                               

Aşıq Paşa

Aşıq Paşa Anadoluda Kırşəhərdə doğulmuş və orada da vəfat etmişdir. Əsərlərini türk dilində yazmışdır. Təsəvvüf fəlsəfəsini yaymaq, dərvişliyi öyrətmək məqsədilə yazdığı "Qəribnamə"si on iki min beytdən ibarətdir. Əruzla yazılmış bu əsər didaktik ...

                                               

Sülemiş

Sülemiş ya da tam adıyla Məlikül-Adil Sultan Bədrəddin Sülemiş Misir və Suriyada 1279-cu ildə 7 yaşında ikən 100 gün hökm sürmüş altıncı Türk əsilli Bəhri xanədanından Məmluk sultanıdır.

                                               

Ələddin Paşa (Osman Bəyin oğlu)

İlk Osmanlı tarixçiləri olan Aşiqpaşazadə, Oruc bəy, Nəsri, İbn Kamalın qeydlərinə görə ilk Osmanlı sədrəzəmi olan Ələddin Paşa ilk Osmanlı padşahı I. Osman Qazinin oğlu idi. Ələddin Paşa atasının səltənəti dönəmində məsləhətlər vermiş, daha sonr ...

                                               

Mansa Musa

Mansa Musa - 1307/12-1332/37-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş orta əsr Mali dövlətinin mansası. Keyta sülaləsinin nümayəndəsi idi. Mali dövlətinin banisi Sundiat Keytanın qardaşı oğlu idi. May ayının ilk ongünlüyündə anadan olmuş, bu təxminən 1 mayd ...

                                               

Həmdullah Qəzvini

Həmdullah Mustovfi Qəzvini - Elxanilər dövlətinin vaxtında maliyyə işləri məmuru, şair, tarixçi, coğrafiyaşünas.

                                               

Duva xan

Buğa-Teymur xanın ölümündən sonra Duva xan onun yerinə Cığatay xanlığı hakimi məqamına gəlmişdir. Kaydu xanın yarlığı ilə Cığatay ulusunun başına keçən Duva xan, Barak xanın oğullarındandır. Onun səltənəti boyunca Cığatay xanlığı üst-üstə gələn t ...

                                               

V Georgi (Gürcüstan çarı)

Atası Gürcüstan çarı II Demetre, anası isə Samtsxe hakiminin qızı Nateladır. Atasının 1289-ci ildə Elxanilər tərəfindən edam edilməsindən sonra Samtsxeyə, babası Bekanın yanına göndərildi.

                                               

Mahmud Şəbüstəri

Mahmud Şəbüstəri, Səəd əd-Din Mahmud ibn Əbdul Kərim ibn Yəhya Şəbustəri Təbrizi - Azərbaycan alimi, filosof, sufizmin ən görkəmli nəzəriyyəçilərindən olmuşdur.

                                               

Karl Robert

Karl Robert və ya I Karl, Vişeqrad, Peşt medyesi) - 1308 - 1342-ci illərdə Macarıstan və Xorvatiyanın kralı, Anju sülaləsinin üzvü, macar kralı Karl Martelin tək oğlu.

                                               

Bernardo Daddi

Bernardo Daddi - İtalyan rəssam. Cottonun şagirdi olmuşdur və sienalı sənətçi Pietro Lorenzettidən təsirlənmişdir.

                                               

Abdal Musa

Anadolunun ünlü ərənlərindən və ermişlərindən olan Abdal Musa sultan, eyni zamanda ünlü bir ozan və filosofdur. Əslən Xorasanlıdır. Güney Azərbaycanın Xoy şəhərinə gəlmiş və bir müddət orada yaşamış olduğundan, "Xoylu olaraq tanınmışdır. Hacı Bək ...

                                               

Salman Savəci

Səlman Savəci 1300-cü ildə Təbrizdə anadan olmuşdur. Onun atası Xacə Əlaəddin Məhəmməd hələ 1258-ci ildən Yaxın Şərqdə hökmran olan Hülakü xanlarının sarayında işləmişdir. Əvvəl Qazan xanın 1295-1304 və sonra Əbu Səidin 1316-1335 vaxtında Təbriz ...

                                               

Satıbəy

Satıbəy xatunun ilkin həyatına dair məlumat azdır. 1319-cu ildə Əmir Çoban Sulduz ilə evlənmişdi. 1327-ci ildə Əmir Çobanın üsyanından sonra əmir onu boşayaraq Əbu Səidin yanına göndərmişdi. 1334-cü ildə oğlu Əmir Surğan Sulduza Qarabağ hakimliyi ...

                                               

Til Ulenşpigel

XVIII əsrdə Alman satiristləri sosial satira üçün seriyalar qəbul etdilər və on doqquzuncu - XX əsrin əvvəllərində nağılların müxtəlif variantları, uşaqlara uyğun olaraq hazırlanmışdı. Belçikalı yazıçı Çarlz De Kosterin 1867-ci ildə yazdığı Til U ...

                                               

Böyük Həsən

Şeyx Həsən noyon Hüseyn noyon oğlu 1305-ci ildə anadan olmuşdu. Elxanlılar dövlətinin böyük əmirlərindən biri olmuşdu. Ara savaşlarının fəal iştirakçısı idi. 1340-cı ildə qalib gəlib Cəlayırlar dövlətini qurdu. Şeyx Həsən noyon Əmir Çoban Sulduzu ...

                                               

Şeyx Sədrəddin Ərdəbili

Şeyx Sədrəddin Musa ibn Şeyx Səfiəddin İshaq 1334-cü ildə Ərdəbil şəhəri yaxınlığında yerləşən Kəlxoran kəndində anadan olmuşdur. 1334-1391-ci illərdə şeyxlik etmişdir. Bu dövrdə şeyxliyin gəlirləri və müridləri artmışdır. Tələbələrin arasında mo ...

                                               

Aydınoğlu Qazi Umur bəy

Aydınoğlu Umur Bəy Böyük bir Türk dənizçisidir və eyni zamanda ən məşhur Aydın bəyidir.Öz dövrünün ən böyük dəniz dövlətleri olan Venesiya respublikası, Genuya respublikası, Kipr krallığı, Malta cəngavərləri ilə döyüşdü.Onun dövründə Bizans İmper ...

                                               

Firuz şah Tuğluq

Firuz şah Tuğluq - 1351-1388-ci illər arasında Dehli sultanlığını idarə edən Tuğluqoğulları sülaləsindən hökmdar.

                                               

Jan de Roktayad

Tuluza şəhərində 5 il fəlsəfə üzrə təhsil aldıqdan sonra Oriyakda fransiskan monastırına daxil olmuşdur. Burada da 5 il təhsil almağa davam etmişdir. Distilyasiya ilə əlaqədar apardığı təcrübələr onun aqua vitæ, bəzən quinta essentia adlandırdığı ...

                                               

Arif Ərdəbili

Arif Ərdəbili XIV əsrin Azərbaycan şairidir. O, Şirvanşah Keykavus ibn Keyqubadın dəvətilə Şirvana gəlmiş, saray şairi olmuş, "Şirvanşahın oğlunun müəllimi olmuşdur". Onun "Fərhadnamə" poeması 1369 farscadır. Şair bu əsəri Şirvanşaha ithaf etmişd ...

                                               

Hafiz Şirazi

Hafiz Şirazi XIV əsr İran şairi və sufisi. Yazdığı qəzəllər mistik düşüncə və məhəbbətin mədhinə görə Şərq ədəbiyyatının ən gözəl incilərindən sayılır. Hafiz poeziyasında hətta müasir sürrealizmin elementlərinə də rast gəlmək olar.

                                               

Kamal Xocəndi

Kamal Xocəndi 1321-ci ildə Xocənddə anadan olub. 1385-ci ildə Məkkəyə həccə gedib, həmin il Toxtamış tərəfindən əsir götürülüb, Saraya aparılıb. 5 il sonra vəfat edib, Təbrizdə basdırılıb.

                                               

Əssar Təbrizi

Əssar Mövlana Şəmsəddin Hacı Məhəmməd Təbrizi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə məşhur" Mehr və Müştəri” məsnəvisinin müəllifi kimi daxil olmuşdur. O, farsca yazmış, Sultan Üveysin sarayına dəvət olunmuş, lakin tezliklə saraydan uzaqlaşmışdır. Əssar ...

                                               

Barnaba da Modena

Barnaba da Modena rəssamlıq fəaliyyətinə İtaliyada başlamışdır. Onun əsərləri Vizantiya stilindədirlər. Ən məşhur əsəri "Axirət günü" Müqəddəs Aqostino kilsəsi üçün çəkilmişdir.

                                               

Seyfəddin Şaban

Məhəmməd ibn Kalavunun taxta keçən beşinci oğludur; qardaşı Əbül-Fida əl-Məliküs-Salih İsmailin ölümündən sonra taxta çıxdı 4 avqust 1345. Ögey atası Arqun əl-Alai digər şahzadələrdən Hacını dəstəkləyən əmirləri Qahirədən uzaqlaşdırdı və onun səl ...

                                               

Nemətulla Vəli

Nemətulla Vəli 1330-cu ildə Hələb Aleppo şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Mir Abdulla sufi mürşidi, anası isə Cənubi İranın zadəgan farslarından idi. Nemətilla Vəlinin nəsil şəcərəsi beşinci imam Məhəmməd Baqirdan başlayır. Gənc ikən Nemətul ...

                                               

Əbu Məali Həsən

əl-Məlikün-Nasir Nasirəddin Əbül-Məali Həsən ibn əl-Məlikin-Nasir Məhəmməd bin Kalavun əs-Salihi - Məmlük sultanı.

                                               

Üveys Cəlayır

1356-cı ildə Tacəddin Şeyx Həsən Cəlairinin ölümündən sonra Şeyx Uveys də atası kimi Azərbaycana olan iddialarından əl çəkmədi. Belə ki, o, 1359-cu ildə Qızıl Orda xanı Canı bəyin Azərbaycana geri qayıtmasından, Əxicunun başçılığı ilə çobani əmir ...

                                               

Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy

Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy - Qaramanoğulları bəyliyinin bəyi. Osmanlı sultanı I Muradın qızı Nəfisə Xatunla evləndiyi üçün, bir çox tarixi mənbədə Kürəkən Ələddin Əli bəy olaraq anılır.

                                               

Usxal xan

Usxal xan, Usxal xaqan və ya Toqus-Teymur xan - Şimali Yuan sülaləsinin 2-ci, ümumilikdə Yuan sülaləsinin 14-cü, de-yure olaraq isə Monqol xaqanlığının xanı.

                                               

Qara Yuluq Osman bəy

Fəxrəddin Qutlu bəyin ikinci övladıdır. Böyük qardaşı Əhməd bəydən sonra Ağqoyunlu hökmdarı oldu. Mərkəzi Diyarbəkir olan Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoymuşdur və adına pul kəsdirmişdir. Doğum tarixi haqqında dəqiq məlumat olmasa da, vəfat edərk ...

                                               

Molla Şəmsəddin Fənari

1350-ci ilin aprel ayında Mavəraünnəhrdə dünyaya gəlmişdir. Əsl adı Şəmsəddin Məhəmməd ibn Həmzədir. İlk təhsilini atasından aldıqdan sonra İznikdə din dərsləri aldı. Müəllimi ilə aralarında yaranan elmi bir mübahisə səbəbilə buradan ayrıldı və A ...

                                               

Kastilyalı İzabella (York hersoqinası)

Kastilyalı İzabella - Kastiliya kralı I Pyotrun və xanımı Mariya Padillanın qızı. Bacısı Konstansanın İngiltərə kralı III Eduardın oğlu Gentli Conla evlənməsinin ardından İzabella da, kralın digər oğlu Edmond Lanqli ilə evləndirildi.

                                               

Qara Yusif

Qara Yusif – Qaraqoyunlu tayfa birliyinin 3-cü başçısı ; Qaraqoyunlu tayfasından olan 2-ci sultan Qaraqoyunlu tayfa birliyinin 2-ci baçısı Qara Məhəmmədin oğlu. Qaraqoyunlu dövlətinin yaradıcısı.

                                               

Dzoriqtu xan

Dzoriqtu xan Yesuder - Şimali Yuan Dövlətinin 3-cü, ümumilikdə Yuan sülaləsinin 15-i, de-yure olaraq isə Monqol xaqanlığının 20-ci xaqanı.

                                               

Şahzadə Yaqub

Kiçik yaşlarından etibarən mükəmməl təhsil almış, hərbi və siyasi həyata erkən yaşlarından başlamışdır. Atasının bütün səfərlərinə qatılmışdır. I Muradın son səfəri olan Kosova Meydan Müharibəsində böyük qardaşı Şahzadə Bəyazidlə birlikdə səfərə ...

                                               

Hafiz Əbru

Hafiz Əbru adı ilə tanınan, XIV-XV əsr tarixçi və coğrafiyaçısı Şihabəddin Abdullah ibn Lütfullah əl-Xəvəfi. Xorasanlı Hafiz Əbru həm də dövrünün mahir şahmatçılarından idi.

                                               

Savcı bəy

Osmanlı ənənələrinə uyğun olaraq Bursada hakim təyin edilmişdir. Savcı bəyin dəlisov təbiəti və ətrafının təsirinə məruz qalması atasının gözündən qaçmadı və I Murad böyük oğlu Şahzadə Bəyazidə qardaşları haqqında məlumat toplamağı tapşırdı. Şahz ...

                                               

VII Georgi (Gürcüstan çarı)

VII Georgi - Baqrationilər sülaləsindən olan Gürcüstan çarı. 1393-1407-cü illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Çar V Böyük Baqratın və Trabzon imperatoru Böyük Vasilinin qızı Helena Komninanın oğludur. O, 1366-cı ildə anadan olmuşdur. Həmin ildə anası ...

                                               

IV Henri (İngiltərə kralı)

IV Henri - İngiltərə kralı. Fransa kralı IV Filipin nəvəsi olan babası III Eduardın Fransa taxtına olan iddiasını davam etdirdi. Normandiya fəthindən sonra ana dili ingiliscə olan ilk İngiltərə kralı oldu. Atası III Eduardın oğlu Gentli Con, anas ...

                                               

Şeyx Xacə Əlaəddin Əli

1391-ci ildə Səfəvi Ərdəbil hakimliyinin başçısı olmuş, şafii məzhəbindən şiəliyə keçmişdir. Şeyxin dövrü mürəkkəb siyasi dövrə təsadüf edirdi. Ankara savaşından sonra 1402 Əmir Teymur xeyli türk generalı və əsgəri əsir etmişdi. Onları qul kimi S ...

                                               

Barsbay

Əşrəf Seyfəddin Barsbay - 1422-1438-ci illərdə Misirin doqquzuncu Burci Məmlük sultanı. Çərkəz əsilli idi və ilk Burci sultanı Barququn keçmiş qulu idi. 16 illik hakimiyyəti Misirdə Məmlük dövrünün standartlarına nisbətən uzun bir hökmranlıq etdi ...

                                               

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsimi 1369, Şamaxı – 1417, Hələb) - Azərbaycan şairi, mütəfəkkir. "İmadəddin Nəsimi" adı ilə məşhurdur. İlk təhsilini Şamaxıda almış, dövrün elmlərini, dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və astronomiyanı öyrənmişdir. Azərbaycan Resp ...

                                               

Mariya Bohun

Mariya Bohun - İngiltərə kralı IV Henrinin ilk xanımı və V Henrinin anası. Əri onun vəfatından sonra İngiltərə taxtına çıxdı və bu səbəblə Mariya heç vaxt İngiltərə kraliçası ola bilmədi.