Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5
                                               

Asparux xan

Bulqar xanları nominaliyasına görə Asparux Dulo sülaləsinə mənsub olub 61 il hökmdarlıq etmişdir. Asparux atasının ölümündən sonra 50.000 bulqar əsgəri ilə indiki Bolqarıstana girmişdir və Dunay deltasında məskunlaşmışdır. 680-ci ildə Onqal döyüş ...

                                               

Əxtəl

Əbu Malik Qiyas ibn Qaus әt-Tәğlibi – әrәb şairi. Xristian Tәğlib qәbilәsinә mәnsub olmuşdur. Kәskin hәcvlәrinә görә müsәlman şair Kәәb ibn Cüeylin ona" sәn boşboğaz vә sәfehin birisәn” demәsindәn sonra" әxtәl” sәfeh lәqәbi ilә tanınmışdır. Əxtəl ...

                                               

Dəməşqli İoann

Xristian müqəddəslərindən olan Dəməşqli İoannın həyatı haqqında çox az şey dəqiqliyi ilə bilinir. Onun təxminən 660-675-ci illər arasında, Əməvi xilafətinin paytaxtı Dəməşq şəhərində varlı və nüfuzlu ailədə doğulduğu məlumdur. Ərəb adı Mənsur ibn ...

                                               

Yamanoue no Okura

Yamanoue no Okura 660-cı ildə anadan olub. Onun məxsus olduğu Nara dövrünün poeziyası hələ bir qədər sadəlövh, təmiz lirika yapon zəmini ilə çox yaxın olan, mifologiyaya yaxın, eyni zamanda Çin mədəni modelinə uyğun yaradılan poeziya nümunələri i ...

                                               

Kakinomoto no Hitomaro

Kakinomoto no Hitomaro - Yaponiyanın vaka şairi və Asuka dövrünün aristokratı; Şeirləri ən qədim vaka antologiyası hesab edilən "Manyoşu" ya daxil edilən ən məşhur şairlərdən biri. İmperial poetik antologiyaya əsərləri daxil edilib. Onun adı, həm ...

                                               

Kumeyt bin Zeyd

Bəni Əsəd qəbiləsindəndir. 679-cu ildə Kufədə dünyaya göz açmış və bu şəhərdə qəbiləsi arasında böyümüşdür. Kumeyt təhsilinə Quranı əzbərləməklə başlamış və eyni zamanda Hədis elmini də öyrənmişdir. O, ərəb dili, şeir, əyyamu-l-arab və xüsusilə n ...

                                               

Bilgə xaqan

Əsl adı Bögü olub, taxta çıxdıqdan sonra Bilgə adını qəbul etmişdir. İltəriş xaqanın və İlbilgə Xatunun oğlu idi. 700-cü ildə tanqutlara qarşı yürüşdə iştirak etmişdi. 701-ci ildə Onq Tutukun başçılığındakı 50.000 əsgərdən ibarət Tan sülaləsi ord ...

                                               

II Mərvan

Mərvan II ibn Məhəmməd - sonuncu Əməvi xəlfəsi. Bizanslılara qarşı vuruşmalarda fərqlənmiş, Ərməniyyə, Azərbaycan və əl-Cəzirədə vali olmuş, Xəzərlərə qarşı geniş miqyaslı əməliyatlar keçirmiş, hakimiyyətə keçdikdən sonra iqamətgahın Harrana köçü ...

                                               

Bayan Çur xaqan

716-cı ildə doğulmuşdur. İlk dövrləri haqda məlumat yoxdur. 747-ci ildə Qutluq Bilgə Kül xaqan ölüncə yerinə oğlu Tay Bilgə Tutuk yabqu təyin olunsa da, Bayan Çur qardaşını devirərək xaqan oldu. O, qardaşının tərəfini tutan Qırğız, Çik, Səkkiz Oğ ...

                                               

Xəlil ibn Əhməd

Bəsrə məktəbinin nümayəndəsidir. Əl-Bəsri təxəllüsü ilə də tanınmışdır. Əruz nəzəriyyəsinin "əl-Əruz" risaləsi və s. yaradıcılarındandır. "Kitab ül-eyn" adlı ilk ərəb dili izahlı lüğətini tərtib etmişdir. Sibaveyhi onun rəhbərliyi ilə ərəb dilini ...

                                               

İsmail ibn Cəfər

719-cu ildə İmam Cəfərin və İmam Həsənin nəvəsi Fatimənin ən böyük oğlu olaraq doğuldu. İsmail atasından əvvəl vəfat etmişdir. İmam Cəfərin ölümündən sonra şiələr üç yerə bölündülər: İmamilər, İsmaililər və Fəthilər. İsmaililər məzhəbinin ardıcıl ...

                                               

Yamabe no Akahito

Yamabe no Akahito Yaponiyanın Nara dövrünün şairlərindən biridir. Yaponiya poeziyasına dair ən qədim yazılı əsər olan Manyoşuda onun 13 çokası uzun şeir və 37 tankası qısa şeiri öz əksini tapıb. "Manyoşu" antologiyasına VII-VIII əsrlərin ədəbi ab ...

                                               

Krum xan

Qorxunc Krum xan - - Bulqar xanı. 803-814cü illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Onun dövründə mərkəzi hakimiyyət güclənmiş, qayda-qanun işlənib hazırlanmışdır.

                                               

Əl-Cahiz

Cahiz, əl-Cahiz Əbu Osman Əmr ibn Bəhr - Şərqi Afrika əsilli bərbər yazıçısı və alimi. İslamda rasional cərəyan olan Mötəzilik və ədəbiyyatın ədəb cərəyanı nın nümayəndəsi. Abbasilərin sarayında xidmət edib. Öz dövrünün ən savadlı insanlarından b ...

                                               

II Alpin

Bu dövrün Dal Riada kralların xronologiyası və genealogiyası tam dəqiq və faktiki formada hazırlanmayıb. Olster annalları və İnişfallen annalları kimi İrlandiya salnamələri kral I Kennetin atasının adını Alpin olaraq verirlər. Alba krallarının sa ...

                                               

II Əbdürrəhman

Əbdürrəhman ibn əl-Hakəm bin Hişam bin Əbdürrəhman, Kordova) - Əndülüs Əməvi dövlətinin dördüncü əmiri, I Əbdürrəhmanın nəvəsi.

                                               

Etelvulf

Bu şəxsiyyət haqqında fikirlər fərqlidir. Riçard Humble fikirləşir ki, Etelvulf dindar idi və siyasətə maraqlı deyildi. Frank Stentona görə, bu dindar və məqsədsiz adamın siyasət və müharibə ilə qarşılaşması xoşagəlməz nəticə idi. Janet Nelsona g ...

                                               

Huneyn ibn İshaq əl-İbadi

Əbu Zeyd Huneyn ibn İshaq əl-İbadi - Qədim Yunan tibbi və fəlsəfəsinin İslam dünyasına intiqlalında önəmli rol oynayan mütərcim və həkim.

                                               

Almos (başçı)

Anadan olması haqda əfsanə belədir: Macarların başçısı Ügyekin xanımı Emesenin yuxusunda bir Turul adlı qızıl qartal ona bətnindən bir doğan bir uşağın hökmdar olacağını xəbər verir amma torpaqlarını indi yaşadıqları yerdə genişləndirməyəcəklərin ...

                                               

Bəlazuri

Əl-Bəlazuri Əbul-Həsən Əhməd bin Yəhya bin Cabir bin Davud əl-Bəlazuri - IX əsr tarixçisi. Doğum ili 2-ci h.q yeri isə Bağdad, 892-ci ildə vəfat etmişdir. ikinci h.q əsrinin coğrafiya və tarixçilərindənidi ki Bağdadda yaşayıb Farsca kitabların Sü ...

                                               

İbn Xordadbeh

İbn Xordadbeh) - İran mənşəli islam coğrafiyaşünası. 820 - 912-ci illərdə yaşamışdır. "Kitab-əl məsalik vəl məmalik" əsərinin müəllifidir.

                                               

Müslüm ibn Həccac

Müslim hicrətin 204-cü ilində 821 Nişapur şəhərində anadan olmuşdur. Uşaq ikən hədis elmini çox sevirdi. Təhsilini ilk dəfə yaşadığı şəhərdə olan alimlərdən mənimsəmişdir. Sonralar o, Məhəmməd peyğəmbərin hədislərini toplamaq üçün İraq, Şam, Misi ...

                                               

I Boris

Knyaz Vlastimirin ölümündən sonra oğulları Mutimir,Stroyimir və Qoynik arasında müharibə başlamışdı. Serbiya knyazlığındakı ara müharibələrindən istifadə edən Boris oğlu Vladimir-Rasate başçılığında ordu göndərsə də qələbəyə nail ola bilmədi. Vla ...

                                               

Cüneyd Bağdadi

Əbülqasim əl-Cüneyd ibn Məhəmməd əl-Xəzzaz əl-Kəvariri əl-Bağdadi, Bağdad - 909, Bağdad) - fars mənşəli İslam alimi.

                                               

Liu Çonqvanq

Liu Çonqvanq - Çin imperiyasında xidmət etmiş Hun əsilli baş nazir. Atası Liu Fu və babası Liu Çao da Çində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdilər. Liu Çonqvanqın əcdadı Hun şanyüsü Liu Kubey idi.

                                               

I İsmayıl Samani

Abbasi xəlifəsi Məmun hökmdarlığı 813-833 dönəmində Fərqanə valilisi olan Əhməd bin Əsədin kiçik oğluydu. Atasının yerinə keçən böyük qardaşı Nəsr bin Əhməd tərəfindən Buxara valiliyinə gətirildi. Bölgədəki qarışıqlıqları aradan götürdükdən sonra ...

                                               

I Harald Gözəlsaç

I Harald Gözəlsaç və ya I Harald Horfaqer - Norveçin birinci kralı. Gözəlsaçlılar və ya Horfaqerlər sülaləsinin banisi.

                                               

İstəxri

İstəxri, İranda doğulmuş ərəb coğrafiyaçısı və səyyahı. Bir sıra Orta Şərq ölkəsinə, ola bilər Məğribə, Siciliyaya və Əndəlusa də səyahət edib. Şəxsi müşahidələrin və ədəbi materialların əsasında, içində Qərbi Hindistandan Mərakəş və İspaniyaya q ...

                                               

Vladimir-Rasate

Vladimir-Rasate atasının dövründə sərkərdə idi. Serbiya knyazının Vlastimirin ölümündən sonra oğulları Mutimir,Stroyimir və Qoynik arasında müharibə başlamışdı. Serbiya knyazlığındakı ara müharibələrindən istifadə edən Boris oğlu Vladimir-Rasate ...

                                               

Əl-Battani

Triqonometriyanın gerçək icadçısı olaraq da qəbul edilən Battani, astronomiya işləri əsnasında riyaziyyat və triqonometriyadan faydalanmış bu mövzuda" ilk” qəbul edilir, kürə və müstəvi triqonometriyası üzərində araşdırmalar etmişdir. Xüsusilə as ...

                                               

Rudəki

Sədruddin Eini və Seminov. Professor Rudaki fars və latın dillərində, Stalinabad 1940 Rudaki rus dilində ES Braginsky-nin tətbiqi ilə, Djavin tərəfindən tərcümə edilmiş, Stalinabad 1955. M. Zand. Quran müəllifi usta Rudaki, farsca və kirilcə - St ...

                                               

Xumaraveyh ibn Əhməd bin Tulun

Xumaraveyh bin Əhməd 250-ci ilin məhərrəm ayında fevral-mart 864 ehtimalən Samərrada doğulmuşdu; anası, Abbasi xəlifəsi Müstəin-Billahın Əhməd ibn Tuluna hədiyə etdiyi bir cariyə idi. 269-cu 882-ci ildə atası tərəfindən yerinə vəkil təyin edildi; ...

                                               

I Simeon

Simeon 893-cü ildə doğulmuşdu. Vladimir-Rasatedən fərqli olaraq bütün ömrü boyu xristian olmuşdur. 14 yaşında Konstantinopol Universitetinə getmişdi və arxiyepiskop olmaq istəyirdi. Lakin Vladimirin devrilməsi nəticəsində taxta çıxmalı oldu. Qavr ...

                                               

Şeyx Kuleyni

Şeyx Kuleyni və ya Əllamə Kuleyni - - fars əsilli islam alimi. 9-10-cu əsrlərin Cəfəri məzhəbinin məşhur ilahiyyatçı alimi.

                                               

İbn əl-Ravəndi

Qəməri təqvimi ilə 245-ci ildə Kaşan şəhəri yaxınlığında, Ravənd kəndində anadan olub. İlk təhsilini atasından alıb. Həmçinin Şeyx Səduq, Seyid Mürtəza, Seyid Rəzi, Şeyx Tusi kimi öncül alimlərin baxışları onun təfəkür tərzində təsir qoyub. O, İs ...

                                               

I İqor

I İqor və ya İqor Rürikoviç - Kiyev Knyazlığının 2-ci Böyük Knyazı. Letopislərə əsasən Rürikın oğlu. Bizans və qərb mənbələrinə görə ilk rus knyazı.

                                               

Muktəfi

Əbu Məhəmməd əl- Muktəfi Billah Əli ibn əl-Mutəzid Əhməd ibn əl-Müvəffəq 878-ci ildə anadan olmuşdur. Anası Çiçək türk əsilli cariyə idi. Bəstəboy və yaraşıqlı Muktəfi" Əbu Məhəmməd” ləqəbini daşımışdır. 894-cü ildə Rey vilayətinin hakimi təyin e ...

                                               

I Eyrik Qanlı Balta

Eyrik I Haraldın çoxsaylı oğullarından biri olub onun Raqnhilddən olan yeganə övladı idi. I Harald böyük oğlu olmamasına baxmayaraq Eyriki uşaqlıqdan özünün sələfi görmüş və onun formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Uşaqlıq və yeniyetməlik illər ...

                                               

Əbu Məhəmməd əl-Həmdani

Əbu Məhəmməd əl-Həsən ibn Əhməd əl-Həmdani 893-cü ildə Yəmənin Səna şəhərində anadan olmuşdu.Yaşamının çoxunu Sənada keçirdi. Mükəmməl bir təhsil gördü və çox yer gəzdi; ölkəsini çox yaxşı tanıdı. Bir çox siyasi çəkişmənin içində yer aldı. Bu səb ...

                                               

Müqtədir (xəlifə)

Əbul-Fəzl əl Muktədir Cəfər ibn Əhməd əl-Mutəzid-Billah 895-ci dünyaya gəlmişdir. Anası türk əsilli Seyyidə Şağab Xatundur. Müktəfi Billahın xəstəliyi ağırlaşdıqda vəzir Abbas ibn Həsən əl-Cərcərai divan katibləri ilə məşvərət keçirmiş və xəlifən ...

                                               

Əbülfərəc İsfahani

Onuncu yüzilliyin görkəmli ərəb ədəbiyatçısı və musiqiçisi olan Əbülfərəc İsfahaninin "Nəğmələr kitabı" Şərqin ən dəyərli yazılı abidələrindən sayılır. Kitabdakı fəsillərdən ikisi Bənu Amir qəbiləsindən olan Qeys ibn Müləvvəh - dünyanın Məcnun ki ...

                                               

Qahir

Əbu Mənsur Məhəmməd əl-Qahir Billah ibn Əhməd əl-Mutəzid ibn Təlhə əl-Müvəffəqin anası Fitnə bərbər tayfasından olan cariyə idi. 929-cu ildə qardaşı Muktədir Billah hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra o, xəlifə təyin edilmişdir. Lakin saray əy ...

                                               

Moisey Kalankatlı

Moisey Kalankatlı qüdrətli alban hökmdarı Cavanşirin müasiri idi. Məhz bu dövr Qafqaz Albaniyasının siyasi və mədəni dirçəlişi dövrü sayılırdı. Hərbi istedadı, müdrik və çevik siyasəti ilə Albaniyanı öz əzəli hüdudlarında - cənubda Araz çayından, ...

                                               

Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd

Əbu Tahir Yəzidin hakimiyyəti dövründə bir sıra mühüm hadisələr baş vermi.di. Azərbaycanda Sacilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. Onları Deyləmli Salarilər əvəz etdi. Onlardan Müsafiri Mərzuban Bərdəni tutmuş ruslarla müharibələr apardı. ...

                                               

Əl-Mütənəbbi

Əbu ət-Tayyib əl-Mütənəbbi Əhməd ibn əl-Hüseyn ibn əl-Həsən ibn Əbd əs-Səməd əl-Cufi əl-Kindi əl-Kufi - X əsrin dahi ərəb şairi

                                               

Satıq Buğra xan

Satıq Buğra xan - Qaraxanlıların 920-958-ci illər arasındakı hökmdarı, 932-ci ildə İslamı qəbul edərək, tarixdəki ilk müsəlman Türk xaqanı. Türk topluluğunun toplu halda İslama keçməsinə yol açmışdır. Qaraxanlı hökmdarı Satıq Buğra xanın dövründə ...

                                               

II Boris

969-cu ildə taxta çıxmışdı. I Svyatoslavın üstünlüyünü qəbul edib, onunla Bizansa qarşı birləşməyə məcbur olmuşdu. Lakin 970-ci ildə həlledici döyüşdü müttəfiqini qoruya bilməyən Svyatoslav imperator I İohann Timizkesin Borisi həbs etməyinə mane ...

                                               

Əbu Süleyman Məhəmməd əs-Sicistani

Əbu Süleyman Məhəmməd Sicistani, İslam humanizmi dövrünün Bağdad filosoflarından biri idi. Mənşəcə fars idi, indiki İranın Sicistan və ya Sistan əyalətindən olduğuna görə bu adı daşıyırdı. Əl-Məntiqi də adlandırılırdı.

                                               

Əhməd ibn Əbdülmalik

Atasının vaxtsız ölümündən sonra əmir olmuşdu. Atasının basdırılmasından 3 gün sonra əmir elan olunmuşdu. Hələ 3 yaşı var idi. Taxta çıxmasından 5 ay sonra əmirlər üsyan edərək Şirvanşah şahzadəsi, Heysəmi əmir elan etdilər. Daha sonra əmirlər on ...

                                               

Əmir Xələf Sistani

Vəlüddövlə Əmir Xələf bin Əbu Cəfər Əhməd Sistani - 963-1003-cü illərdə Sistanın Səfərilər sülaləsindən hakimi.