Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362
                                               

Avqustovskaya puşa

Avqustovskaya puşa - Polşanın şimal-şərqində, Belarusun qərbində yerləşən təbii iynəyarpaqlı meşə. Meşə demək olar ki, insan tərəfindən heç dəyişdirilməyib. Polşa ərazisində meşə Avqustov şəhəri yaxınlığında, Belarus ərazisində isə Qrodno vilayət ...

                                               

Naliboki meşəsi

Naliboki meşəsi - Belarusda ən böyük sahəyə malik meşə. Şimalda Oşmyan yüksəkliyindən Şərqdə Minsk yüksəkliyinə qədər olan sahəni əhatə edir. Meşənin sahəsi 1400 km² - 2400 km² aralığındadır. Meşə Minsk vilayətinin Volojinski və Sütunçovski rayon ...

                                               

Rominten meşəsi

Rominten meşəsi, Romniskaya puşça, Qırmızı meşə - Rusiyanın Kalininqrad vilayətində, Nesterov rayonu ərazisində meşə. Meşənin kiçik hissəsi isə Polşa ərazisinə daxildir. Meşə kompleksinin ümumi sahəsi - təxminən 360 km²-dir. Ümumi ərazinin üçdə i ...

                                               

Sanqa meşəsi

Sanqa meşəsi - Afrikada, Konqo çayının qollarından birinin hər iki tərəfində yerləşən tropik meşə və milli park. Meşə üç dövlətin: şərqdə Konqo Respublikası, mərkəzi hissədə Mərkəzi Afrika Respublikası və qərbdə Kamerunun ərazisində yerləşir. Meş ...

                                               

Tuxolskie borı

Tuxolskie borı - Polşanın şimalındakı Tuxola şəhər bölgəsində, Brda və Vda çayları arasında böyük bir meşə. Burada 2010-cu ildə YUNESKO-nun "İnsan və biosfera" proqramına daxil edilmiş "Tuxolskie borı" Milli Parkı yerləşir.

                                               

At əti

At əti qida məhsulu kimi istehsal edən ölkələrin çoxusunda, atları inəklərlə oxşar üslubda kəsirlər. Böyük sallaqxanalarda onları mənzil bolt tapança ilə gicəllətdirib, ölənə qədər qanı tökürlər. Yemək istehsalı az sənayeləşdirilmiş olan ölkələrd ...

                                               

Dəvə əti

Dəvə əti - Müxtəlif dünya mətbəxlərindən istifadə olunan ət çeşidi. Dəvə ətindən qədim zamanlardan isitifadə edilib. İslam dini dəvə ətini müsəlmanlar üçün halal sayır. Dəvə əti əksər ölkələrin mətbəxində əsas qida vasitəsi sayılır. Buna səbəb is ...

                                               

Keçi əti

Keçi əti - Dünyada ən çox istifadə edilən ət növlərindən biri. Ondan hazırlanan yeməklər çox məşhurdur. Keçinin süddündən, dərisindən və tükündən gündəlik sənayedə insanlar tərəfindən istifadə edilməkdədir. Keçi ətinin xüsusi qoxusu olur ki, bu d ...

                                               

Alliqator-Pond

Kənd Yamaykanın cənubunda yerləşən eyni adlı buxtada yerləşir. Təxmini olaraq dəniz sahili boyunca 2 km məsafədə uzanır. Alliqator-Pond kəndinin əhalisi əsasən balıqçılardan ibarətdir: kişilər balıq ovu, qadınlar isə onu satmaqla məşğul olur. Bur ...

                                               

Neqril

Neqril - Yamaykanın qərb sahillərində Neqril çayının mənsəbində yerləşən elə də böyül olmayaq turistik yaşayış məntəqəsi. 11 km-lik çimərlik xəttinə malikdir. Burada hətta yayın ən isti günləri belə ağ çimərlik qumu tam qızmır. Burada ən qədim ti ...

                                               

Cercobodanidae

Bədən forması dəyişkəndir. İki qamçısı var. Biri qabağa, o biri arxaya yönəlib. Nüvəsi birdir, bədəninin ön hissəsində yerləşir. Bazal cisimlərlə nüvə arasında fibrillyar konusun olması səciyyəvidir. Sista əmələ gətirir. Çoxalması qeyri-cinsi yol ...

                                               

Şimali Makedoniya faunası

Şimali Makedoniya faunası mürəkkəb zoocoğrafi quruluşa malikdir. O, müxtəlif mənşəli faunistik elementləri ehtiva edir və yüksək dərəcədə relikt və endemik formalarla xarakterizə olunur. Taksonomik müxtəliflik də mövcuddur; qeydə alınan heyvan nö ...

                                               

Şimali Makedoniyadakı quşların siyahısı

Bu, Şimali Makedoniyada rast gəlinən quş növlərinin siyahısı dır. Şimali Makedoniya Respublikasının aviafaunası cəmi 335 növdən ibarətdir. Bunlarn heç biri daha əvvəl tanınmamışdır və təmamilə nadir və endemikdir. Siyahıda olan on altı növ Şimali ...

                                               

Azərbaycan meşələri

Azərbaycan meşələri - Azərbaycan Respublikasında meşələrin ümumi sahəsi 1213.7 min hektardır. Bundan meşə ilə örtülü sahə 1021.88 min hektar təşkil etməklə, ümumi ərazinin 11.8%-dir. Hər adam başına təqribən 0.12 ha meşə sahəsi düşür ki, bu da üm ...

                                               

Azərbaycanın bitki örtüyü

Azərbaycanda flora və bitki örtüyünün öyrənilməsi o qədər də qədim tarixə malik deyildir. Y.S.Medvedyevin "Zaqafqaziya meşələrinin oçerki" 1882 və "Qafqazda bitki örtüyünün vilayətləri haqqında" 1907, 1914 əsərləri bu baxımdan xüsusi qiymətli say ...

                                               

Dağ meşələri

Dağ­lıq ra­yon­lar­da me­şə bit­ki­si yük­sək­lik qur­şaq­lı­ğı ilə sə­ciy­yə­lə­nir. Res­pub­li­ka­nın ay­rı-ay­rı dağ sis­tem­lə­rin­də bit­ki qur­şaq­lı­ğı qa­nu­na­uy­ğun­lu­ğun­da mü­əy­yən ox­şar­lıq ol­sa da on­la­rı bir-bi­rin­dən fərq­lə ...

                                               

Düzən meşələri

Azər­bay­ca­nın dü­zən me­şə­lə­ri­nə bir-bi­rin­dən kəs­gin fərq­lə­nən qu­ru və rü­tu­bət­li sub­tro­pik iq­lim şə­ra­i­tin­də rast gə­li­nir. Ona gö­rə də bu me­şə­lər müx­tə­lif ağac və kol cins­lə­rin­dən təş­kil olun­muş­dur. Dü­zən me­şə­l ...

                                               

Meşə ilə örtülü ərazilərin miqyası

Meşələrin mühafizəsi və artırılması sahəsində meşəsalma və meşəbərpa tədbirlərinin ilbəil intensivləşdirilməsi hesabına son on ildə meşə ilə örtülü ərazilərin sahəsi 1 milyon hektarı keçmiş və ölkə ərazisinin 11.4 faizindən 12 faizinədək artmışdı ...

                                               

Meşə örtüyü

Respublikamızın meşə örtüyü haqqında hər tərəfli geniş məlumatla oxucu "Azərbaycanın meşələri" kitablarında tanış ola bilər. Aşağıda meşələrimiz haqqında qısa məlumat verilir. Dünyanın digər regionlarına nisbətən respublikamız az meşəli sayılır.

                                               

Meşəlik faizi

Meşəlik faizi ərazinin meşə ilə örtülmə dərəcəsi olub meşə ilə örtülü sahənin ümumi sahəyə nisbəti ilə təyin olunur; faizlə ifadə olunur. Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında fiziki-coğrafi, iqlim və torpaq şəraitindən asılı olaraq meşəlik faizi ...

                                               

Korab-Koritnik Təbiət Parkı

Korab-Koritnik Təbiət Parkı ― Albaniyanın şərqində yerləşən təbiət parkı. Park nəsli kəsilməkdə olan heyvan və bitki növlərinin qorunmasına xidmət edən Avropa yaşıl kəmərinin bir hissəsini təşkil edir. Ərazi vadilər, çaylar, buzlaq gölləri, mağar ...

                                               

Xallı badyan

Xallı badyan - badyan cinsinə aid ikiillik ot bitkisi növü. Conium maculatum L. - Ləkəli badyan - Болиголов пятнистый– Spotted hemlock

                                               

İtikənarlı süsən

Elmi adı - İtikənarlı süsən, süsənkimilər fəsiləsindən bitki növü.Nadir məhdud areallı Qafqaz endemidir. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir – VU A2biii; B1abiii. Azərb ...

                                               

Qəşəng süsən

Qəşəng süsən - süsənkimilər fəsiləsindən bitki növü. Elmi adı - Iris elegantissima D. Sosn. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir –VU D2. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Qurdqulağı süsəni

Qurdqulağı süsəni - süsənkimilər fəsiləsindən bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanlar ” kateqoriyasına aiddir –NT. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Pinski bataqlığı

Pinski bataqlığı və ya Priyatski bataqlığı - bataqlıq Pripyat çayı boyunca ərazidə yerləşir. Priyat çayının Ukraynanın şimalından və Belarusun cənubundan keçən hissəsində formalaşır. Bataqlıq Belarusun Brest şəhəri ətrafından başlayır və Luninesə ...

                                               

Çində su təchizatı və sanitariya

Çində su təchizatı və sanitariya - Çin Xalq Respublikasının su ehtiyatlarının idarə olunması. Çində su çatışmazlığı və çirklənmə böyük çətinliklər yaradır.

                                               

Estoniyanın qorunan əraziləri

Estoniyanın qorunan əraziləri 21 aprel 2004-cü ildə Estoniya parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş və 10 May 2004-cü ildə qüvvəyə minmiş Təbiəti Mühafizə Qanunu tənzimlənir.

                                               

Tbilisi botanika bağı

Tbilisi botanika bağı Tbilisinin tarixi mərkəzində, Sololaki silsiləsindən cənubda yerləşir. Bağ 1845 ildə, yaşı bir neçə əsr olan çar bağların yerində yaradılıb. Buranı ilk dəfə 1671 ildə fransız səyyah Jan Şarden öz yazılarında qeyd etmişdi. Na ...

                                               

Macar-Türk dostluq parkı

Macar-Türk dostluq parkı - park Macarıstanın cənub-qərbində yerləşir. Park Osmanlı İmperiyasının qoşunları macarlar və xorvatlar tərəfindən müdafiə olunan Ziqetvar qalasını aldığı Ziqetvar döyüşünün xatirəsinə qurulmuşdur. Park 1994-cü ildə Macar ...

                                               

Buçeqi dağları

Buçeqi dağları - Mərkəzi Rumıniyada, Braşov şəhərinin cənubunda yerləşən dağ silsiləsi. Buçeqi dağları Karpat dağlarının qolu olan Cənubi Karpat dağlarının bir hissəsidir. Şərqə doğru getdikcə dağların yamacları dikləşir və burada məşhur Prahova ...

                                               

Buçeqi Təbiət Parkı

Buçeqi Təbiət Parkı - Cənubi Karpat bölgəsindəki Buceqi dağlarının ərazisində yerləşən, Rumıniyada bir mühafizə sahəsi. Buçeqi Təbiət Parkının ərazisi 32.663 ha-dır. Rumıniyada Braşov, Dımboviţsa və Praxova mahallarının inzibati ərazisində yerləşir.

                                               

Mureş Daşqını Milli Parkı

Mureș Daşqını Təbiət Parkı ― Rumıniyanın qərbində, Arad şəhərinin kənarında yerləşən milli park. Rumıniya hökuməti tərəfindən 2005-ci ildə ayrılmışdır. Park 17.455 ha ərazini əhatə edir və Arad şəhərindən qərbə, Macarıstan sərhəddinə qədər Mureş ...

                                               

Başqırdıstan təbiəti

Başqırdıstan təbiəti - Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasının təbiəti. Başqırdıstanın ərazisi, əsasən, Uralönü və Cənubi Uralın hüdudlarındadır. Sahəsinin 2/3 hissəsini Uralönündəki uvallı-təpəli düzənliklər – Şərqi Avropa düzənliyin ...

                                               

Ası şəlaləsi

Ası şəlaləsi - Başqırdıstan ərazisindən axan İnzer çayı üzərində yerləşən şəlalə. İnzibati cəhətdən Arxangel rayonu əraszisində yerləşir. 1965-ci ildə təbiət abidəsi elan edilmişdir. Şəlalənin hündürlüyü 6 metrdire. Turistik və elmi əhəmiyyət daş ...

                                               

Atış şəlaləsi

Atış şəlaləsinin hündürlüyü 4.5 metr, eni isə 6 metrdir. Əsrlər boyu qayanın arasından axan şəlalə, diametri 20 m, dərinliyi 7–10 m olan iki su qazanını xatırladır. Atış şəlaləsi zamanı yaranan göl Lemeza çayına axır. Şəlalənin yaşı çox böyükdür. ...

                                               

Kuk-Karauk

Kuk-Karauk şəlaləsi - Başqırdıstanın Kuk-Karauk çayı üzərindsə yerləşən şəlaləsi. 1965-ci ildə təbiət abidəsi elan edilmişdir. İşembay yasaqlığı ərazisində yerləşir. Yerləşməsi: Makar kəndindən 7 km aralıda, RZ16 yolu üzərində, Makar meşə təsərrü ...

                                               

Baba dağı (Makedoniya)

Baba dağı - Pelister və ya Peristeri ən yüksək zirvəsinin adı ilə daha çox tanınan Makedoniya Respublikasının Pelaqoniya Statistik Regionunda yerləşən dağ. Pelister zirvəsi Bitola şəhərindən müşahidə olunur. Pelisterdən başqa digər zirvələr Dva Q ...

                                               

Kojuf

Kojuf - Balkan yarımadasında yerləşən dağ silsiləsi. Silsilənin əsas hissəsi Makedoniya ərazisində, kiçik hissəsi isə Yunanıstan ərazisində yerləşir.

                                               

Lyubotin dağı

Lyubotin dağı - Şar-Planin silsiləsinin ən hündür zirvəsi. Zirvə Makedoniya ilə qismən tanınmış Kosovo Respublikası arasında yerləşir. Lyubotin dağının maksimal hündürlüyü 2498 metrdir. Zirvə piramida formasına malikdir. Bu əsrarəngiz görünüşü ba ...

                                               

Plaçkovisa

Plaçkovisa - Şimali Makedoniya Respublikasının şərq hissəsində yerləşən dağ massivi. Dağ massivi Radoviş və Vinisa şəhərləri arasında yerləşir. Silsilənin ən hündür zirvəsi Lises dağıdır. Dağın maksimal hündürlüyü 1754 metrdir. Əsas silsilənin uz ...

                                               

Stoqovo

Stoqovo - Makedoniya Respublikasının qərb hissəsində yerləşən dağ massivi. Onun ən hündür zirvəsi Qolem-Rid dağıdır. Zirvənin maksimal hündürlüyü 2273 metrdir. Digər zirvələr: Banın-Sırt, Stoqovo, Kaneş və hündürlüyü 2000 metrdən yuxarı olan 7 zi ...

                                               

Vodno

Vodno - Makedoniya ərazisində, Skopye vadisində yerləşən dağ. Vodno ölkənin şimalında, paytaxt Skopyenin isə cənub-qərbində yerləşir. Vodnonun ən yüksək zirvəsi Krstovar pikidir. Orta Vodnonun hündürlüyü 557 m, dağ ətəyinin hündürlüyü 337 metrdir ...

                                               

Fırtına (Marvel Comics)

Fırtına - Marvel Comics nəşriyyatı tərəfindən yaradılmış super qəhrəman personajı. İks-adamlarin ən tanınmış üzvlərindən biridir. 20th Century Fox tərəfindən çəkilən 5 İks-adamlar filminin 4-ündə yer almışdır. Len Veyn və Deyv Kokrum tərəfindən y ...

                                               

Adak adası

Adak adası - Aleut adaları qrupuna daxil olan Andreyanov adaları qrupunun ən böyük adasıdır. Ada inzibati cəhətdən ABŞ-ın Alyaska ştatının tərkibinə daxildir. 2010-cu il əhalinin siyahıya alınma məlumatlarına əsasən adanın əhalisi 326 nəfərdən ib ...

                                               

Adalar adası

Ada sahildən təxminən 250 m məsafədə yerləşmişdir. Diametri 20–30 m arasındadır. Qayalıqların hündürlüyü - 35 və 48 metrdir. Onların arsındakı məsafə təxminən 40 m-dir. Qayalıqların yerləşdiyi dəniz hissəsinin dərinliyi 14 m-dən 38 m-ə qədərdir.

                                               

Adams adası

Adams - yaşayışı olmayan, Oklend adalarının cənubunda yerləşən ada. Yeni Zelandiyaya məxsusdur. UNESCO Ümumdünya irsi siyahısına daxildir

                                               

Adelaid adası

Adelaid adası - Frans-İosif Torpağı arxipelaqı daxil olan ada. İnzibati cəhətdən Arxangelsk vilayətinin Primorski rayonu ərazisinə daxildir. Ən hündür nöqtəsi 48 metr təşkil edir və adanın cənub-şərqində yerləşir.

                                               

Adeleyd adası

Adelreyd - Antarktida sahilində yerləşən ada. 121 km uzunluğa, 32 km enə malik ada Antarltidanın sahəsinə görə orta ölçülü adasıdır.

                                               

Aduqak adası

Samalqa adası - Aleut adaları qrupuna, Tülkü adalarına daxil olan ada. İnzibati baxımından Alyasaka ştatı, Qərbi Aleut adaları rayonuna daxildir.