Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258
                                               

Epifit

Epifit- həyatınn bir hissəsini və ya hamısını başqa bitkilər üzərində keçirən, torpaqla əlaqəsi olmayan ağac və ot bitkiləri.Başqa bitkilərin yarpaqları üzərində yaşayan bitkilər epifillər adlanır.

                                               

Ədviyyat

Ədviyyat - xörəklərə, şirniyyatlara, mürəbbələrə, içkilərə və digərlərinə dad, ləzzət və xüsusi ətir verən bitki növlərinin müəyyən hissələridir. Bunlara bitkilərin yarpaqları, çiçəkləri, toxumlar, meyvələr, köklər, zoğlar, qabıqlar aiddir.

                                               

Fitonsidlər

Fitonsidlər - bitkilərin əmələ gətirdiyi, bakteriyaların, mikroskopik göbələklərin, ibtidailərin böyüməsini və inkişafını saxlayan bioloji aktiv maddələr. Bu maddələr antibiotik xassəsi daşıyıb havadakı bir çox zərərli və xəstəlik törədən mikrobl ...

                                               

Gövdə

Gövdə - hər hansı mühitdə olursa-olsun, üzərində normal və ya metamorfoziyaya uğramış halda olan, qoltuqlarında tumurcuq yerləşən orqandır. Ağacların və otların bir, kolların isə bir neçə gövdəsi olur. Yürüstü gövdənin vəzifəsi: yarpaqların əlver ...

                                               

Halat toppuztikan

Halat toppuztikan hündürlüyü 60-80 sm, gövdəsi ağımtıl keçəli, kifayət qədər nazik, şırımlı, düz və ya əsasından yüksələn, sadə və ya çox vaxt budaqlanan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Xəşəmbül

Xəşəmbül bitkisi - Paxlalılar – Fadaceae fəsiləsindəndir. Dünya florasında xəşəmbül cinsinin 20-yə qədər növü yayılmışdır. Azərbaycanda isə yabanı halda 7 növünə təsadüf olunur. Xəşəmbül cinsinə daxil olan növlərin əksəriyyəti Qərbi Avropa, Kiçik ...

                                               

İran keçialaçı

Elmi adı - lat. Reaumuria persica Boiss. Yulğunkimilər fəsiləsinə aid bitki növüdür. IUNC Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu Təhlükəli həddə yaxın olanlar kateqoriyasına adiddir- NT. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

İşıqsevən bitkilər

İşıqsevən bitkilər və ya heliofitlər - açıq və günəşli yerlərdə bitən bitkilər. İşıqsevən bitkilərin normal böyüməsi üçün intensiv Günəş radiasiyası, yaxud süni radiasiya tələb olunur. İşıqsevən bitkilər əsasən bitki örtüyü az olan işıqlı çöl və ...

                                               

Kiprikli zəngçiçəyi

Çoxillik bitkidir. Kökümsovu şaquli, yoğundur. Gövdəsi 7-15 sm hündürlükdə, düz, birçiçəklidir. Kökyanı yarpaqları sıx rozet əmələ gətirirlər, demək olar ki, oturaq, xəttvari-lansetvari və ya uzunsovlansetvari, qıraqları vəzivari dişcikli və arxa ...

                                               

Kövrәk palıd

Yarpaqlarının uzunluğu 4-9 sm, eni 3-6 sm-dir, uzanmış əksinəoval və ya uzunsovdur,üst tərəfdən yaşıl, çılpaq, alt tərəfdən tutqunyaşıl,sıx,qısa, nazik tüklərlədir; qaidə hissəsi zəif ürəkşəkilli və ya zəif pazşəkillidir, yuxarı hissədə qısa, küt ...

                                               

Qafqaz xameneriumu

Hündürlüyü 30-50 sm, gövdəsi əsasından yayılan və ya sürünən, az qalxan, aşağı hissədə çılpaq, qurumuş, aralanmış nazik qəhvəyi rəngli qabıqlıdlr, yuxarı hissədə tüklü, sadə və ya az budaqlanan yarımkoldur.

                                               

Qırmızı göyək

Yarpaqları çoxsaylıdır, neştərvari, ensiz-neştərvari, xətvari formayadək dəyişir, sivri və ya sivriləşmişdir. Kökətrafı və gövdənin aşağı yarpaqları qaidə hissəsinə doğru tədricən dartılandır, sonrakılar oturaq, yarımgövdə həcmini artırandır, hər ...

                                               

Qısaerkəkcikli boruçiçək

Elmi adı - Solenanthus brachystemon Fisch. et C.A. Mey. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu kateqoriyasına aiddir – VU A2c + 3c. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Qızılçubuq qızılsәbәt

Solidago virgaurea L. - Hündürlüyü 80-100 sm, gövdəsi düz, aşağı hissədə çılpaq, yuxarı hissədə çiçək qrupunda budaqlanmış olan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Qızılı donbalankök

Çoxillik, hündürlüyü 10-35 sm, gövdəsi budaqlı, yarpaqsız olan, kökyumrulu bitkidir. Kök yumruları kürəvari, diametri 3.5 sm, torpaqda dərin yerləşir. Yarpaqları yalnız kökyanı, oturaq, lələkvari, əsasından pazvaridir, bir qayda olaraq qarşılıqlı ...

                                               

Qızyarpaq birəotu

Qızyarpaq birәotu - Pyrethrum parthenifolium Willd. Hündürlüyü 4-80 sm, gövdəsi düzduran, yuxarı hissədə qalxanvari budaqlanmış, çılpaq və ya dağınıq tüklü çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Qrossheym şaxduranı

Qrossheym şaxduranı - Gülçiçəklilər – fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanla r” kateqoriyasına aiddir –NT. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Qüdrət gəvəni

Təbiətdə hündürlüyü 25-30 sm-ə qədər оlan ti¬kan¬lı kоldur. Tikanları dağınıq, 2-3 sm uzunluqda, bənövşə rəngli, düz möh¬kəm tüklə örtülüdür. Yarpağı 7 cüt, düz, lansetvarı, ucları şiş, 1 sm uzun¬luqda оlub, yaşıl, bоz tüklüdür. Yarpaqaltlıqları ...

                                               

Lənkəran odotu

Lənkəran odotu - Dalamazkimilər – fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu Populyasiya Təhlükəli həddə yaxın olanlar kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın endemik növüdür. Regional IUCN Statusu - NT

                                               

Mamırlar

Mamırlar - ən az inkişaf etmiş ali bitkilər. Onların təxminən 25000 növü mövcuddur. Yosunlar və mamırlar quruluşuna və çoxalmasına görə eynidir. Müxtəlif yerlərdə müxtəlif adlanır. Daha yüksək inkişaf etmiş bitkilərdir. Onların quruluşunun mürəkk ...

                                               

Mərkəzi Nəbatat Bağının sarmaşan bitkilər kolleksiyası

Son 50 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycanda sarmaşan bitkilər geniş tədqiq edilməmişdir. Ona görə də bu bitkilərin bir sıra qiymətli növləri itib-batmış və çox qiymətli hesab edilən bəzi növlər isə sıradan çıxmaq təhlükəsi altındadır. Bütün bunları ...

                                               

Mixək

Mixək - mixək ağacının qurudulmuş qönçələridir. 10-15 metr hündürlüyündə hamargövdəli həmişəyaşıl ağac fantastik bir ətir saçır. Mixək təsərrüfatda da gərəkli olur. Əgər şəkərə qarışqalar daraşıbsa, bankadakı 1 kq şəkərin yanına 8 ədəd mixək qoyu ...

                                               

Monadidlər

Tək yaşayan rəngsiz qamçılılardır. Pellikulası nazik və plastikdir. Bədəni girdə, ovalvarı, bəzən uzunsovdur. Sərbəst üzür və ya substrata yapışır. Müxtəlif uzunluqda 2 qamçısı olur.

                                               

Oraqmeyvə qalxanək

Oraqmeyvə qalxanək -. Kərəvüzkimilər - fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar ” kateqoriyasına aiddir –EN A2c+3c; C2aib. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Paradoksal paxladəni (gəvəni)

Paradoksal paxladən - Paxlakimilər - fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Kritik təhlükə həddində olanlar ”– CR A2c+3c; B1aci +2abi,ii,iii. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.

                                               

Payız burğu çiçәyi

Çiçək qrupu birtərəfli, sünbülşəkilli, oxu spiralvari burulmuş, vəzili-yumuşaq tüklüdür.Çiçək altlığı yumurtavari-neştərşəkilli, vəzilitüklüdür.Çiçəkləri xırda, ağ rəngli, bayır tərəfdən yumşaq tüklüdür. Çiçək yanlığının xariciyarpaqcıqları küt, ...

                                               

Pireney xıncalausu

Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. flavescens K. Richt. = O. flavescens Hündürlüyü 30-65 sm olan bitkidir. Soğanağı qismən iri, yumurtaşəkilli, eni 1.5-3 sm olub, bayır tərəfinin çox hissəsi ağ pərdəşəkilli, şəffaf və ya qonur rəngli qurumuş qınla ...

                                               

Poyarkova xaçgülü

Senecio pojarkovae Schischk. Pojarkovia stenocephala Boiss. Asker., Senecio stenocephalus Boiss) Hündürlüyü 80-200 sm, gövdəsi sıx yarpaqla örtülmüş, düz, şırımlı, yuxarı hissədə enli qalxanşəkilli süpürgəvari budaqlanmış demək olar ki, çılipaq ç ...

                                               

Saplaqlı bulaqotu

Hündürlüyü 40 sm-ə qədər, gövdəsi kök hissədən başlayaraq çoxsaylı olub, əyilib qalxandır, yaşıl rəngli, bəzən iki cərgəli qısa qıvrım tüklü olan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Sarı nonneya

Nonea lutea D. C. Hündürlüyü 20-30 sm, gövdəsi əsasından budaqlanmış olan birillik ot bitkisidir. Qısa yumşaq, sadə və vəzili yapışqanlı və cod tüklə örtülmüşdür.

                                               

Sibir zümrüdçiçәyi

Hündürlüyü 30 sm-ə qədər olan bitkidir.Soğanağı yumurtaşəkilli və ya şaraoxşaryumurtaşəkillidir,uzunluğu 2 sm-ə qədər və eni1.5-2 sm-dir, tünd-qonur rəngli qınla örtülmüşdür. Gövdəsi yastıtəhər olub, bir soğanaqdan 1-4 ədəd çıxır.

                                               

Söyüdyarpaq gülәvәr

Centaurea salicifolia Bieb. Sojak) Hündürlüyü 16 40-80 110 sm, gövdəsi düz, şırımlı, qısa narın tüklü, çox vaxt bozumtul rəngli, sadə və ya yuxarı hissədə budaqlnmış olan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Sporlar

Sporlar -ibtidai və ali bitkilərdə çoxalmağa xidmət edən müxtəlif mənşəli mikroskopik törəmələrdir. Sporlar başqa hüceyrə ilə birləşmədən, yəni mayalanmadan cücərərək yeni bitki orqanizmlərinin başlanğıcını verir. Bir, iki və çoxhüceyrəlidir, sil ...

                                               

Şərq xortumçiçəyi

Qutucuq meyvənin uzunluğu 8 mm, dəyirmi, yumulmuş və tüklüdür. Toxumları uzunsov və dərin şırımlı olub, uzunluğu 3 mm-dir.

                                               

Şiş sinanxium

Yarpaqları ürəkşəkilli-üçkünc və ya yumurtaşəkilli-ürəkşəkillidir, uc hissəsi küt, qaidəsi dərin ürəkşəkillidir, çılpaq, tünd göy rəngdədir, saplağı 3-7 sm-dir.

                                               

Şoviss ilan soğanı

Salxımı sıxdır, uzunsovyumurtaşəkillidir,uzunluğu 4 sm-ə qədərdir.Çiçək saplağı çiçəklərdən qısadır. Çiçək yanlığı yumurtaşəkilli-bardağaoxşar olub,uzunluğu 5 mm-ə qədərdir, açıq-göy, mavi,nadir hallarda ağımtıl rəngdədir;çiçəkyanlığının dişciklə ...

                                               

Talış soğanı

Elmi adı - Allium talyschense Mischz.ex Grossh. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanlar” kateqoriyasına aiddir – VU D2. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.

                                               

Tatar ixsilerionu

Tatar ixsiolirionu Schult.et Schult.fil. Herbert) - İksiolirionkimilər fəsiləsinə aid bitki növüdür. Elmi adı - İxiolirion tataricum Pall. Schult.et Schult.fil. ixiolirion montanum Lasill Herbert) IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası v ...

                                               

Terpenlər

Terpenlər - tərkibində 10 və daha çox karbon atomu olan, təbiətdə çox rast gəlinən doymamış karbohidrogenlərdir. Bunların əksəri C 10 H 16 tərkibli, açıqzəncirli və ya tsiklik birləşmələrdir.

                                               

Tərəvəz

Tərəvəz əslində bitkinin qida məhsulu kimi istifadə olunan hissəsidir. Bununla əlaqədar olaraq tərəvəz bitkiləri 10 əsas qrupa bölünür: çiçəkli meyvəli meyvəköklü köküyumrulu yarpaqlı soğanaqlı zoğlu kökümsovlu gövdəyarpaqlı kormofit gövdəmeyvəli ...

                                               

Tükvari qamçılıca

Tükvari qamçılıca Link) - qıjılar sinfinə aid bitki növüdür. Elmi adı: Anogramma leptopyylla L. Link IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar” kateqoriyasına aiddir –EN B1 ab+2ab. Azərbaycanı ...

                                               

Ucagöy noxud

Pisum elatius Bieb. Aschers. & Graebn) Hündürlüyü 30-70 sm və ondan yüksək olan, gövdəsi sadə və yaxud budaqlanmış birillik çılpaq göyümtül ot bitkisidir. Yalançı zoğları iridir, yarım oxşəkilli, uzunsovdur, çox vaxt aşağı hissəsi və həmçinin yux ...

                                               

Uzunsütuncuqlu bellevaliya

Elmi adı - Bellevalia longistyla Grossh. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar” kateqoriyasına aiddir –EN B2abi, ii, iii. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Uzunsütunlu leopoldia

Elmi adı - Leopoldia longipes Losinsk. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar” kateqoriyasına aiddir –EN B2abc +3bc+4abc; B1ab iii, iv, v c ii, iii + 2b iii, iv, v c. Azərbaycanın nadir növ ...

                                               

Yam (bitki)

Yam - dioskoreya ailəsindən yumruları yeyilən, nişastalı bitkilərə verilən ümumi addır. Afrika, Asiya, Avstraliya və Amerikada yetişdirilən 100-dən çox növü vardır. Yam yumrularının ölçüsü torpaq altında 1.5 metrə qədər, çəkisi isə 70 kiloya qədə ...

                                               

Yarpaq

Yarpaq - bitkilərin həyatında fotosintez, tənəffüs və transpirasiya üçün əsas orqan. Yarpağın rəngi, adətən, yaşıl olur. Başqa funksiyanı yerinə yetirməsi ilə əlaqədar yarpağın forması dəyişilə bilər. Yarpaqda üzvi maddələr əmələ gəlir ki, bunlar ...

                                               

Mineral gübrələr

Mineral gübrələr - bitkilərin sürətli inkişafını və məhsuldarlığını təmin edən maddələr yığımından ibarət xüsusi kimyəvi məhsullar. Bütün mineral gübrələrin tərkibində bir neçə kimyəvi element olur, bunların da bəziləri bitkilərə ziyan gətirə bil ...

                                               

Fikus (dekorativ bitki)

Fikus - otaq şəraitində becərilən ağac.Abşeronda geniş yayılmış əncir ağacı fikusun xarici gorünüşündə böyük fərq olsa da, onların əcdadı birdir. Hindistan cəngəlliklərində bitən tropik bitki sonralar Asiya, Avrasiya və Qərbi Afrikada da yayılmış ...

                                               

Üzümçülük

Üzümçülük - yeni üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması, əhalinin üzümə və şəraba olan daxili tələbatını ödəmək üçün mədəni halda becərilən üzüm ağaclarından qısa müddətdə daha çox səmərə verməsini təmin etməyə istiqamətli, əhəmiyyətli bir fəali ...

                                               

She and Her Cat

She and Her Cat və ya Yaponiyada tanınan adı ilə Kanojo to Kanojo no Neko – Makoto Şinkay tərəfindən çəkilmiş və 1999-cu ildə buraxılmış tək seriyalıq anime OVA-sı. Their standing points altbaşlığı ilə buraxılmışdır. 5 dəqiqəlik OVA bir pişik ilə ...