Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228
                                               

İshaq ibn Rahaveyh

778-ci ildə Mərvdə dünyaya gəlmişdi. 780-ci və 783-cü illərdə də doğulduğu söylənir. Təmim qəbiləsinin Hənzələ qoluna mənsub olan atası Məkkə yolunda doğulduğu üçün Rahaveyh = yolda tapılan) ləqəbi ilə anılmışdır. İlk təhsilini Mərvdə alan İbn Ra ...

                                               

Mahmud Zəmaxşəri

Doğulduğu kəndin adını özünə soyad kimi götürən, məhurlaşdıqca kəndini də dünyaya tanıdan Mahmud Xarəzmin Zəmaxşər kəndində anadan olmuşdur. Onun doğum tarixi qaynaqlarda 1074-cü il və 8 mart 1075-ci il kimi göstərilir. Uşaqlıqdan qəza nəticəsind ...

                                               

Məhəmməd əş-Şəvkani

Muhamməd bin Əli bin Muhamməd bin Abdullah bin əl-Həsən bin Muhamməd ibn Saləh bin İbrahim bin Muhamməd əl-Afif ibn Muhamməd bin Razəq əş-Şəvkani - İslam alimi.

                                               

Mirzə Həbibullah Rəşti

Mirzə Həbibullah Rəşti hicri 1234-cü ildə Gilanın kəndlərindən birində dünyaya göz açmışdı. O, elmin ilk müqəddimələrini öz vətənində xüsusi müəllimlərdən almışdır. 18 yaşında elmini təkmilləşdirmək üçün Qəzvin şəhərinə gedir. Və artıq 25 yaşında ...

                                               

Molla Əhməd Nəraqi

Molla Əhməd Nəraqi 1185-ci hicri qəməri ilində Kaşan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Nəraq məntəqəsində dünyaya göz açmışdır. O, din alimlərinin böyüklərindən olub fiqh, üsul, hədis, rical, nücum, riyaziyyat, ilahiyyat elmləi, ədəbiyyat və şeirdə ...

                                               

Molla Hüseynqulu Həmədani

Ayətullah Həsən Sədr" Əməl vəl Aməl” kitabında belə buyurur: Onun söz və davranışda və hətta fətva verməməkdə və vəzifələri qəbul etməməkdəki tərzi və yolu Seyyid ibn Tavus kimi idi. Belə ki, camaat namazlarını belə açıq şəkildə iqamə etməzdi. Fi ...

                                               

Möhsün Feyz Kaşani

4. İkinçi Şah Murtəza r.ə, Feyz Kaşaninın qardaşının oğlu. 6.7. Molla Şah Fəzlullah və Molla Aləmi Feyz Kaşaninın bacısı oğullarıdırlar. Onlar əqli və nəqli elmlərdə zamanlarının böyük ustadları arasında iştirak etməkdə idilər. Fiqh, təfsir və kə ...

                                               

Ömər Nəsuhi Bilmən

Ömər Nəsuhi Bilmən 1883-cü ildə Ərzurumun Salasor kəndində dünyaya göz açıb.Atası dövrün tanınmış alimlərindən Hacı Əhməd Əfəndi idi. Kiçik yaşlarından atasını itirən Ömər ilk təhsilini Ərzurumun Əhmədiyyə Mədrəsəsində əmisi Əbdülrəzzaq Əfəndinin ...

                                               

Şəhabəddin Mərcani

Şəhabəddin Mərcani - tatar alimi,Nəqşibəndiyyə təriqətinin şeyxi, filosofu, tarixçisi, etnoqrafı, maarifçisi.

                                               

Şiə kitablarının siyahısı

"Firəq əş-Şiə" - Səd ibn Abdullah əl-Əşəri əl-Qummi "Mən lə Yəhduruhul-Fəqih" - Şeyx Səduq "Şərh əl-Əxbar" - Qazi Nöman ibn Məhəmməd Təmimi Məğribi "əl-İrşad fi Mərifəti Hucəcillah ala əl-İbad" - Şeyx Müfid "Tövhidi Müfəzzəl" - müəllif: Cəfər əs- ...

                                               

Çiştiyyə

Muinüddin Həsən Çişti v.633/1236 tərəfindən qurulmuşdur. Muinüddin Çişti, Sicistanda anadan olmuşdur. Muinüddin, Buxara və Səmərqənd mədrəsələrində təhsil aldıqdan sonra Bəlx, Bağdad kimi şəhərlərə səyahət etdi. O şəhərlərdə dövrüntanınmış şeyxlə ...

                                               

Hənəfi məzhəbi

Hənəfi məzhəbi - 4 sünni məzhəbindən biri. Əhli-sünnə yolunun davamçılarının böyük hissəsi bu məzhəbi yaşayır. Məzhəbin qurucusu böyük İslam alimi Əbu Hənifədir. Hənəfilik Türkmənistan, Əfqanıstan, Türkiyə, Hindistan, Pakistan, Qazaxıstan, Qırğız ...

                                               

İbadilik

İbadilik - Orta əsrlər Müsəlman Şərqinin hüquq məzhəbidir. Təsisçisi Cabir ibn Zeyd Əl-Əzdidir. İbadi məzhəbinin ardıcılları hal-hazırda Omanda, Şərqi Afrikada, Əlcəzairdə, Liviyada, Tunisdə,Yəməndə yaşayırlar.

                                               

İslam təriqətləri

İslam təriqətləri - bir çox dinlərdə olduğu kimi İslam dininin fərqli məzhəbləridir. "Məzhəb" sözünün mənası "gedilən yol" deməkdir. Məhəmməd bu ifadələriylə insanlıq aləmindəki ixtilaf gerçəyinə işarə edər:

                                               

Qadiriyyə

Əbdülqadir Geylani v.562/1166 tərəfindən qurulmuşdur. Əbdülqadir Geylani, Xəzər dənizinin şimali qərbində Gilana bağlı Neyf kəndindəndir. Nəslinin Əli r.a yə dayandığı rəvayət edilir. Təhsilini dövrün elm və irfan mərkəzi olan Bağdadda almışdı. H ...

                                               

Maliki məzhəbi

İslamın sünni qolunun dörd hüquq məktəblərindən biri də Maliki fiqh məzhəbidir. Onun qurucusu Malik ibn Ənəs 712-796 görkəmli mütəfəkkir və hüquqşünas olmuşdur. O, Mədinədə yəmənli tacir soyundan olan ailədə dünyaya gəlmişdir. Bu nəsildə Quran və ...

                                               

Meymunilər

İslam alimləri meymunilərin İslam xaricində olduğunu hesab edirlər. Meymunilərin bir çox antik mədəniyyətlərdən təsirləndiyi bildirilir. Əl-Hüseyn əl-Karabisi öz kitabında meymunilərin öz uşaqlarının qızlarıyla və ya qardaş, bacılarının qızlarıyl ...

                                               

Nemətullahiyyə

İranda XIV əsrdə yaranmış bu sufi təriqəti əvvəlcə sünni, sonra isə şiə yönümlü olmuş və öz mənəvi yolunun başlanğıcını Əli ibn Əbu Taliblə ə əlaqələndirmişdir. Təriqətin adı Şah Nemətullah Vəli 1330-1431 ilə bağlıdır. O, Suriyanın Hələb şəhərind ...

                                               

Nöqtəvilik

XVI əsrdə Azərbaycanda nöqtəvilik nöqtəviyyə yayılmışdı. Azərbaycanda onun nümayəndələri Budaq bəy Din oğlu Ustaclı, həkim Süleyman Səvaci və b. olmuşlar. Bəzi tədqiqatçılara görə nöqtəvilik hürufilikin qoludur. Təlimin banisi Fəzlullah Nəiminin ...

                                               

Səfəvilik

Səfəvi təriqəti və ya Səfəviyyə, XIV əsrdə Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində sufi Şeyx Səfi əd-Din tərəfindən əsası qoyulmuş İslami təriqət. Zamanında Güney Azərbaycan, Doğu Anadolu və Güney Qafqaz ərazilərində böyük siyasi təsirə malik olmuş ...

                                               

Şaziliyyə

Bu təriqət, Əbul-Həsən Şazili tərəfindən qurulmuşdur. Əbul-Həsən Əli ibn Abdullah əş-Şazili 593/1196-cı ildə Afrikada Tunusun Cəbəli Zafran bölgəsində Şazilə adı verilən yerdə anadan olmuşdur. Seyyid nəslindən olan alimin, elmə xüsusi bir marağı ...

                                               

Zeydilik

Zeydilik məzhəbi - İslamın Şiə məzhəbinin fiqhi məzhəblərindən biri. 4-cü imam İmam Əli ibn Hüseyn Zeynül Abidinin oğlu Zeyd ibn Əlinin davamçılarıdır. Zeydilər, 4-cü imam Zeynül Abidindən sonra Zeydi imam bilirlər. İndi də Yəmən və ətrafında zey ...

                                               

İslamı qəbul edənlərin siyahısı

                                               

Abdulla ibn əl-Müqəffa

Abdulla ibn əl-Müqəffa, Ibn al-Muqaffaʿ, Ibn Muqaffa / Ebn-e Moghaffa, ilkin adı Rūzbeh pūr-e Dādūya) - İran ədibi, tərcüməçi.

                                               

Abdullah ibn Ömər Əbu Vəhhab əl Kəlbi

Əbu Vəhhab Abdullah ibni Ümeyr Kəlbi - İmam Hüseynə qoşulub İslamı qəbul etmiş xristian gənc. Kərbəla şəhidlərindən biridir. O və onun ailəsi İmam Kərbəlaya yollanarkən o həzrətin karvanına qoşulmuşdu. Yeni evlənən gəncin şəhid olan zaman 25 yaşı ...

                                               

Atik Sinan

Atik azad edilmiş qullara verilən ad olub. Memar haqqında müasir dövrə qədər az məlumat gəlib çatsa da, adının qarşısındakı atik sözündən onun xristian qullardan olduğu məlum olur. 18-ci əsrin əvvəllərində" Osmanlı dövlətinin yüksəlişi və çöküşü” ...

                                               

Məhəmməd Əsəd

1900-cu ildə Avstriya-Macarıstan imperiyasının tərkibində olan Qalisiya əyalətinin mərkəzi Lvov Lemberq şəhərində dünyaya gələn yəhudi əsilli Leopold Vays gənc yaşlarında Fələstində yaşayan qohumlarına baş çəkir, bu zaman İslam dünyası və müsəlma ...

                                               

Noğay xan

Bərkə xanın sərkərdəsi olan Noğay, Qızıl Ordanın Don ilə Dnepr arasındaki bölgələri idarə edən tümən bəyi idi. İlk dəfa Bərkə xan 1255–1266 dövründə qarsılaşdığımız Noğay, Məngü Teymur xan 1266–1280 zamanında siyasət səhnəsinə çıxdı. 1259-cu ildə ...

                                               

Şon Stoun

29 dekabr, 1984 təvəllüdlü Şon Stoun islam dinini qəbul etdi. Tanımış amerikalı kinorejissor Oliver Stounun oğlu, Şon Stoun müsəlmanlığı qəbul edib. Məlumata əsasən, gənc rejissor İranda sənədli film çəkilişləri apararkən, fevralın 14-də İsfahan ...

                                               

Məscid

Məscid - İslam dinində müsəlmanların Allaha kütləvi və tək ibadətləri üçün nəzərdə tutulmuş memarlıq tikilisi. Məscid namaz qılınan məkanı ifadə edir. Xüsusi ərazidə olan günbəzli və minarəli bina üslubunda tikilir. Bir çox hallarda daxili həyətə ...

                                               

Adana Yeni məscidi

Adana Yeni Məscidi - Adanada Məmlük memarlığı təsiri altında tikilmiş tarixi məscid. Məscid kitabələrindən birinə görə məscidi, 1724-ci ildə Abdürrəzzak Antaki adlı Antakyalı bir zəngin tərəfindən tikdirilmiş; Başqa bir kitabəyə görə minarəsi 172 ...

                                               

Birinci Nügədi kənd məscidi

Birinci Nügədi kənd məscidi XIX əsrin əvvəllərində kənd sakinləri tərəfindən tikdirilmişdir. Məscid çiy kərpicdən, minarə isə 15 m hündürlükdə qırmızı kərpicdən inşa olunub. Minarə məsciddən təxminən 10-13 il əvvəl tikilib. İlk dəfə minarə məscid ...

                                               

Böyük Xan məscidi

Böyük Xan məscidi xan sarayının daxiiində, şimal qapılarından şərqdə yerləşir. Bu Krımın ən böyük məscidlərindən biri olşaqla yabası həmdə xan sarayının ilk tikilisidir. Məscid 1532-ci ildə I Sahib Gərayın göstərişi ilə inşa edilmişdir. XVII əsrə ...

                                               

Bursa Yeşil Cami

Osmanlı dövləti gücləndikcə tikinti-inşaatçılıqda da yeni-yeni təzahürlərlə səciyyələndirməyə başlayırdı. Memarlar artıq köhnə norma və qaydalardan yan keçərək daha müstəqil və yaradıcı meyllərə üz tutmağa başlayırdılar. Bunun ən bariz nümunəsini ...

                                               

Cümə məscidi

Cümə məscidi - müxtəlif dövlətlərdəki cümə məscidləri. Azərbaycan Cümə məscidi Masallı Cümə məscidi Şuşa Cümə məscidi Qax Cümə məscidi Buzovna Cümə məscidi Qəbələ Cümə məscidi Ağdam Cümə məscidi Sumqayıt Cümə məscidi Şamaxı Cümə məscidi Balaxanı ...

                                               

Cümə məscidi (Ağstafa)

İmam Əli adına Ağstafa Cümə məscidi - Ağstafa şəhərində yerləşən bu məscid 1996-cı ildən inşa olunub. Həyətyanı sahəsi 6500 kv. metr, daxili sahəsi 17x17 metrdir. Əli ibn Əbu Talib məscidinin binası, eləcədə qoşa minarələri mişar daşı ilə inşa ed ...

                                               

Əl-Əzhər məscidi

Prezident Hüsni Mübarəkin çoxillik iqtidarının sonlarına yaxın Əzhər şeyxi Səid ət-Təntavi Misir diktatorunun sözün əsl mənasında yaxınına çevrilmişdi. Onun varisi Əhməd əl-Təyyib də Hüsni Mübarəkin devrilməsini tələb edən inqilabçı kütləyə qarşı ...

                                               

Əməvi məscidi

Əməvi məscidi, Şam Cümə məscidi kimi də adlandırılan məscid Şam şəhərinin qədim şəhər hissəsində yerləşir və dünyanın ən böyük və ən qədim məscidlərindən biridir. 634-cü ildə Şam şəhərinin Ərəblər tərəfindən alınmasından sonra, Roma İmparatoru I ...

                                               

Ərdəbil məscidi (Quba)

Quba Ərdəbil məscidi - Quba şəhərində yerləşən məscid. Ərdəbil Məscidi XIX əsrə aiddir. Məscid bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Məscid bir iri otaqdan ibarətdir. Məscid dörd üzlü prizma şəklindədir. Məscidin 9 pəncərəsi, 1 qapısı var.Ərdəbil Məscidi ...

                                               

Ərgəz məscidi

Ərgəz məscidi - İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, indiki Keşişkənd rayonunun Ərgəz kəndində məscid. Malışkə kəndindən 5 km şimal-şərqdə yerləşir.

                                               

Hacıbaba Axund məscidi

Hacıbaba Axund məscidi - Quba rayonu ərazisində məscid. Hacıbaba Axund məscidi XIX əsrin əvvəllərində Rəcəb ayının 25-də Hacı Cəfər tərəfindən tikilmişdir. Məscid bişmiş kərpicdən inşa olunmuşdur. Məscid dörd otaqdan ibarətdir. Məscid planda dörd ...

                                               

İkinci Nügədi kənd məscidi

İkinci Nügədi kənd Molla Hud məscidi - Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunun İkinci Nügədi kəndində məscid. Məscid Quba rayonunun İkinci Nügədi kəndində 1994-cü ildə inşa edilib. Həyətyanı sahəsi 1500 kv.metr, iç sahəsi isə 19x14 metrdir. İki ...

                                               

İmperatorluq Məscidi (Priştina)

İmperatorluq Məscidi) - Kosovonun Priştina şəhərində yerləşən bir Osmanlı dövrünə aid Məsciddir. Fateh Sultan Mehmed tərəfindən 1461-ci ildə tikilmişdir. Məscid 1990-cı ildə Serbiya Respublikası tərəfindən Müstəsna Əhəmiyyətə Sahib Mədəniyyət Abi ...

                                               

Maştağa məscidləri

Bu məscid 1893-95-ci illərdə tikilib. XIX əsrə aiddir. Ərazisi 1600 kv.m, sahəsi 400 kv.m, ibadət tutumu 400 nəfər.Məscid hicrətin səkkizinci yüzilliyində, miladi tarixilə 1414-cü ildə məştağalı memar Ərtuğay İbn Hacı Xəlil əl-Məşqədəh tərəfindən ...

                                               

Mənuçöhr məscidi

Mənuçöhr camisi - Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində, Ani şəhər xarabalığında qədim kürt abidəsi, Anadolunun ilk məscidi. Məscid Arpaçayın sahilində, bir qayalığın üstündə inşa edilmişdir. Mənbələr məscidin Şəddadilərin Ani əmiri Mənuçöhrün sifa ...

                                               

Rustov məscidi

Rustov kənd məscidi - Azərbaycanın Quba rayonunun ərazisində yerləşən tarixi-memarlıq abidəsi. Rustov kənd məscidi 1903-cü ildə Azərbaycanın böyük xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə tikilmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində məscid ...

                                               

Sahibəz-Zaman məscidi

Buzovna qəsəbəsində 1688-ci ildə inşa olunan bu məscid Abbasqulu ağa Bakıxanovun ana babası Hacı Məlik Məmmədxan Hacı Əmir Məhəmməd oğlu tərəfindən tikilib. Bu məscid də başqa məscidlər kimi, sovetlər dövründə bağlı qalıb. 1991-ci ildən sonra mər ...

                                               

Sahibüləmr məscidi

Sahibüləmr məscidi və ya Şah Təhmasib məscidi - Təbriz şəhərinin Sahibabad meydanında yerləşən məsciddir. Səfəvi hökmdarı I Şah Təhmasibin dövründə tikilmişdir və tarix boyunca dəfələrlə dağıdılmış və bərpa edilmişdir. Sahibüləmr XII Şiə imamı İm ...

                                               

Seyyid Battal Qazi Külliyəsi

Seyyid Battal Qazi Külliyəsi - Əskişəhərin Seyitqazi ilçəsində, 150 metr hündürlüyündə Üçlər təpəsinin şərqə baxan yamacları üzərində yerləşir. 1207-1208-ci illərdə Səlcuqlu sultanı I Ələddin Keyqubadın anası Ümmüxan Xatun tərəfindən inşa olunmuş ...

                                               

Sərdar məscidi (Urmiya)

Sərdar məscidi və ya Saatlı məscid Qacarlar dövründə tikilib. Kərpicdən tikilən məscidin əsas hissəsi böyük bir zaldan ibarətdir. Məscidin daxilində olan 22 metrlik şəbistanı 12 daş sütun saxlayır. Bu sütunlar müxtəlif naxışlarla bəzədilib. Məsci ...