Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162
                                               

Amerikan depozitar qəbzi

Amerikan Depozitar Qəbzi - Xarici şirkətlərin səhmləri üzrə mülkiyyət hüququnu təsbit edən sərbəst dövriyyəli maliyyə aləti. Bu qəbzlər vasitəsilə ABŞ investorları xarici əməliyyatlar aparmadan xarici şirkətlərin səhmlərini ala bilirlər ki, bu da ...

                                               

Annuitet məbləğinin gələcək dəyəri

Annuitet – borcun aylıq bərabər hissələr ilə ödənilməsidir. Yəni annuitet ödəniş zamanı sız qalıq məbləğdən asılı olmayaraq, hər ay bərabər miqdarda məbləğ ödəyirsiniz. Bu ödənişlər aylar üzrə elə hesablanır ki, kreditin ödəniş müddətinin sonunda ...

                                               

Avuar

Avuar geniş mənada sahibinin öhdəliklərini ödəmək imkanı verən müxtəlif aktivlərdir. Dar mənada isə avuar dedikdə bankların xarici ölkələrdə yerləşən banklardakı hesablarında əcnəbi valyuta ilə sahib olduqları vəsait başa düşülür. Hər hansı bir ö ...

                                               

Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyası (AKİA)

Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyası - yalnız öz üzvlərini geniş çeşiddə maliyyə məhsulları və xidmətləri ilə təmin edən kredit ittifaqlarının güclü şəbəkəsini yaratmaq və buna dəstək olmaq məqsədilə, Elçin Bağırovun təşəbbüsü və təsisçili ...

                                               

Balans dəyəri

Balans dəyəri - Müəssisəyə, təşkilata və başqalarına məxsus əsas vəsaitlərin, uzun müddətli aktivlərin və s nin müəssisənin balansında əks olunduğu dəyər. Müəssisənin, təşkilatın və s nin balans dəyəri onun şəxsi kapitalı və xalis aktivlərinin mə ...

                                               

Bank Depozitləri

Depozit – müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və komisyon haqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərinin tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan, bankın balansında aparılan, cari, əmanət hesaba qoyulmuş və ya k ...

                                               

Bank işi

Bank işi - İqtisadi subyektlərin sərbəst pul vəsaitlərinin müvəqqəti cəlb edilməsi, kreditlərin yerləşdirilməsi, hesablaşmaların aparılması, eləcə də, müxtəlif bank xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində bank tərəfindən aparılan irili-xırdalı bü ...

                                               

Bank riski

Bank riski - Ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, verilmiş kreditlərin ödənilməməsi, qiymətli kağızların kotirovkasının dəyişməsi, balans arxası əməliyyatlar üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi, resurs bazasının azaldılması və s. nəticəsində zə ...

                                               

Bank zəmanəti

Bank zəmanəti Kreditor qarşısında borclunun pul öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə bank zəmanətidir. Bu o deməkdir ki, əgər müştəri göstərilən müddətdə borcunu ödəyə bilməsə, bank bu öhdəliyi öz üzərinə götürərək ödəməni öz hesabına icra edəc ...

                                               

Bazar qiymətləndirməsi

Bazar qiymətləndirməsi Qiymətli kağızların, portfelin və ya hesabın uçot dəyərinin deyil, cari bazar dəyərinin və ya qiymətinin qeyd olunması üçün aparılan mühasibatlıq əməliyyatı. Aktiv və öhdəliklər kimi müəyyən dövr ərzində dəyişə bilən hesabl ...

                                               

Bazar sektoru

Bazar sektoru - Bazarda müəyyən parametrlərinin ümumiliyi ilə səciyyələnən və rəqabət aparan əmtəə, xidmət və qiymətli kağızlar toplusu. Əmtəə və xidmətlər bazarında bazar sektoru terminindən bir-birləri ilə birbaşa rəqabətdə olan oxşar əmtəə və ...

                                               

Birbaşa xarici investisiya

Birbaşa xarici investisiya ya da birbaşa xarici sərmayə qoyuluşu, portfel investisiyalarından başqa, bir və ya birdən artıq beynəlxalq investorun hamısına sahib olaraq və ya yerli bir və ya bir neçə firma ilə müştərək halda qoyula bilinən mənbələ ...

                                               

Birja möhtəkirliyi

Birja möhtəkirliyi - Qiymətli kağızların alqı-satqısı üzrə birja sövdələşməsinin bir növüdür. Birja sövdələşməsi kimi birja möhtəkirliyinin də məqsədi alınan və satılan qiymətli kağızların qiymətlərindəki fərqdən mənfəət əldə etməkdir. Birja möht ...

                                               

Bonifikasiya

Bonifikasiya 1) Mövcud kredit dərəcələrini tənzimləmək məqsədi ilə iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinin və ya müəyyən qrup kreditə ehtiyacı olan subyektlərin Subsidiyalaşdırılması məqsədli, əvəzsiz vəsaitlərin verilməsi; 2) Əmtəənin keyfiyyətinin, e ...

                                               

Borc-səhm svopu

Borc-səhm svopu Adətən, iqtisadi problemlər ilə üzləşən və ya kredit reytinqi aşağı düşən debitor ölkənin yerli valyutadan istifadə etməklə bazar şərtlərinə uyğun olaraq xarici borcu güzəştli qiymətlə geri alması. Sonra isə, kreditorlar müvafiq ye ...

                                               

Böyük tablo

Böyük tablo - Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas fond birjası olan Nyu-York fond birjası. Dünyanın ən iri birjası olub Dou Cons və NYSE Composite indekslərini müəyyənləşdirir." Böyük tablo” termini təkcə bu birjanın çox böyük elektron tabloya mal ...

                                               

Buraxılışa icazəli səhmdar kapital

Buraxılışa icazəli səhmdar kapital - Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq emissiyasına icazəli olduğu səhmlərin maksimal sayı. Şirkətin faktiki buraxdığı səhmlərin sayı bu saydan az da ola bilər və şirkət buraxdığı səhmlərinin, real olar ...

                                               

Cari valyuta əməliyyatları

Cari valyuta əməliyyatları - 180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi; malların, işlərin və xidmətlərin ixracı və idxalı üzrə hesablaşmaların, eləcə də ixrac-idxal əməliyyatlarının 180 gündən artıq olmayan müdd ...

                                               

Cirinq

Cirinq - Iqtisadi subyektin borc kapitalı ilə şəxsi kapitalı arasındakı nisbəti ifadə edən anlayış: C=bk / şk Burada: c -cirinq əmsalı; bk - məcmu borc kapitalının həcmi; şk - məcmu şəxsi kapitalının həcmi. Əsas etibarilə Böyük Britaniyada işləni ...

                                               

Çek

Çek 1) Bankda və ya digər kredit təşkilatlarında hesabı olan şəxsin həmin banka, yaxud kredit təşkilatına onun hesabında olan pul vəsaitinin bir hissəsinin və ya bütünlüklə başqa şəxsin hesabına köçürülməsi, eləcə də, nağd ödəniş şəklində başqa ş ...

                                               

Defolt

Defolt - Borclar üzrə faiz və ya əsas məbləğin ödənilməsinə dair öhdəliyin yerinə yetirilə bilinməməsi. Bu zaman iqtisadi subyekt tərəfindən pul və borc öhdəliklərindən qismən, yaxud tam imtina edilir. Adətən ağır maliyyə böhranları səbəbindən iqt ...

                                               

Depozit bankı

Depozit bankı - Əhalidən əmanətləri qəbul edən bank. Belə banklar, əsasən, cəlb edilmiş depozitlər hesabına hesablaşma krediti və etibara əsaslanan əməliyyatları həyata keçirirlər. Başqa sözlə, bir qayda olaraq, belə banklar xüsusi şəxslərin, müə ...

                                               

Depozitar bank

Depozitar bank və ya kastodial bank - müştərilərin qiymətli kağızlarının və dugər maliyyə aktivlərinin saxlanmasını və idarə edilməsini həyata keçirən bank. Belə tip bank klirinq, valyuta əməliyyatları, qiymətli kağızlarla əməliyyat və s. operasi ...

                                               

Dezintermediasiya

Dezintermediasiya Yerli maliyyə institutlarının vasitəçilik funksiyalarından müxtəlif səbəblər üzündən imtina etməsi. Kredit vəsaitlərinin xaricə axını, hərəkəti nəticəsində pul-kredit resurslarının milli bank kredit sistemindən ayrılması, çıxmas ...

                                               

Diskontlaşdırılmış pul axını

Diskontlaşdırılmış pul axını - İnvestisiya imkanlarının gəlirli olub olmamasını ölçən qiymətləndirmə metodu. İnvestisiyanın dəyərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə investisiyadan gələcəkdə gözlənilən pul axınlarının diskont faiz dərəcəsi istifadə ...

                                               

Dividentin gəlirliliyi

Dividentin gəlirliliyi - İllik dividentlərin səhmin qiymətinə olan nisbətidir. Çox zaman divident gəlirliliyindən səhm üzrə əldə olunan gəlirin həcmini müəyyən etmək üçün istifadə edilir. Yüksək gəlirlilik yüksək divident və ya şirkətin bazar rey ...

                                               

Dollar dəyərinin ortalaması

Dollar dəyərinin ortalaması - qiymətli kağızların dövrü olaraq müəyyən olunmuş dollar dəyəri ilə alınması sistemi. Bu sistem çərçivəsində investorlar alış zamanı səhmlərin sayını deyil, daha çox dollar dəyərini nəzərə alırlar. Hər bir investor ey ...

                                               

Dollarlaşma

Dollarizasiyanın əsas səbəbi digər ölkələrin valyutasının milli valyutaya nisbətdə daha stabil olmasıdır. Dollarizasiyanın mənfi cəhəti isə digər ölkənin valyutasını qəbul etməklə ölkənin monetar siyasəti həyata keçirə bilməməsidir.

                                               

Domisilləşmə

Domisilləşmə Bank hesabına malik olan şəxsin banka onun vekselləri üzrə tədiyyəni tənzimləmək hüququ verməsi əməliyyatı. Kommersiya vekseli üzrə tədiyyənin həyata keçirildiyi yer – tədiyyənin domisilidir. Domisilləşmə təcrübəsi: öz vəsaitlərini b ...

                                               

Dou-Cons Sənaye indeksi

ABŞ-ın Dou-Cons indeksi dünyada ən qədim və ən məşhur birja indeksidir. 1884-cü ildə Çarlz Dou Amerika Fond bazarının vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün bu indeksi təklif edib. Həmin illərdə fond bazarı çoxsaylı spekulyasiyalar üzündən son dərəcə ...

                                               

Dövlət İstiqrazları

Dövlət istiqrazları - Dövlət tərəfindən buraxılan borc qiymətli kağızları. Dövlət istiqrazları dövlətin əsas borclanma mexanizmlərindən biri olub, hər hansı bir fövqəladə hadisə ilə əlaqədar tələb olunan xərclərin qarşılanması və ya bu və ya digər ...

                                               

Dövriyyə kapitalı

Dövriyyə kapitalı 1) Məhsuldar kapitalın bir hissəsi olmaqla dəyəri istehsal olunmuş məhsulun üzərinə tam keçən və məhsulun reallaşmasından sonra pul və ya dəyər formasında geri qayıdan, başqa sözlə, istehsal prosesi zamanı birbaşa istehsal olunm ...

                                               

Dövriyyə vəsaitləri

Dövriyyə vəsaitləri - Bir il ərzində, yaxud adi əməliyyat dövründə istehsal, tədavül və istehlak sahələrində iştirakı nəzərdə tutulan pul vəsaitləri və digər aktivlərdir

                                               

Effektiv faiz dərəcəsi

Effektiv faiz dərəcəsi - Maliyyə alətinin gözlənilən ömrü və ya uyğun olan zaman, daha qısa dövr ərzində qiymətləndirilmiş gələcək nağd pul ödəmələrini və ya daxilolmalarını maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəliklərinin xalis balans dəyərinə qəd ...

                                               

Effektiv valyuta məzənnəsi

Effektiv valyuta məzənnəsi - müəyyən ölkənin valyutasının ticarət və kapitalın hərəkəti üzrə əsas tərəfdaş ölkələrinin valyutalarının daxil olduğu valyuta səbətinə nəzərən hesablanmış orta çəkili məzənnəsi. Effektiv valyuta məzənnəsi göstərilən s ...

                                               

Ehtiyat fondu

Ehtiyat fondu - Kommersiya banklarının məcburi qaydada yaradılan və bir qayda olaraq müəyyən edilmiş normativlər əsasında il ərzində, yaxud illik mühasibat hesabatı bankın təsisçilərinin ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra mənfəətdə ...

                                               

Endirim

Endirim Bazarın vəziyyətinin dəyişməsinə cavab olaraq bazar iştirakçılarının tənzimləyici vasitə kimi tətbiq etdikləri ucuzlaşmalar. Tələbi stimullaşdırmaq və ya rəqibləri bazardan sıxışdırıb çıxarmaq üçün malların və qiymətli kağızların satış qi ...

                                               

Əməliyyat xərcləri

Əməliyyat xərcləri - Qiymətli kağızların və ya digər maliyyə alətlərinin alqı-satqısı ilə əlaqədar yaranan xərclər. Bu xərclərə, ilk növbədə broker və digər bu kimi xidmətlər üzrə ödənilən komissiya haqqları, vergilər, yığımlar və bu kimi digər x ...

                                               

Əməliyyat riski

2.4. Əməliyyat riski 2.4.1 Anlayış Əməliyyat riski, qeyri-adekvat və ya uğursuzluqla nəticələnmiş daxili proseslərdən, insanlardan və ya sistemlərdən, yaxud kənar hadisələrin baş verməsindən yaranan zərər riskidir. 2.4.2 Prosedurlar Müşahidə Şura ...

                                               

Əsas kapital

Əsas kapital - İstehsal potensialını təyin edən mühüm göstərici kimi, əmək vasitələrinin dəyərində əks olunur. Milli sərvətin çox dəyərli hissəsini təşkil edən əsas fondlar, həm də ümumi təkrar istehsal prosesinin həlledici şərti, əmək məhsuldarl ...

                                               

Faiz bəndi

Faiz bəndi - Faizlə ifadə olunmuş hər hansı bir kəmiyyətin baza dövrünə görə faiz ifadəsində dəyişməsini ölçmək üçün istifadə edilən ölçü vahidi. Məsələn faiz dərəcəsi keçən il 10%, bu il isə 12% təşkil etmişdirsə deyirlər ki, faiz dərəcəsi 2 fai ...

                                               

Faiz xərcləri

Faiz xərcləri - Debitor tərəfindən kredit üzrə ödənmiş faiz məbləğinin kumulyativ miqdarı. Poyntlərin əslində əvvəlcədən ödənmiş faiz olması səbəbindən, ssudada faizini azaltmaq məqsədi ilə ödənilən hər bir poynt bu məbləğə daxil edilməlidir. Eyni ...

                                               

Faizli svop

Faizli svop - İki borc aləti emitenti arasında əvvəlcədən müəyyən olunmuş eyni məbləğdə borc üçün sabit faiz dərəcəsi ilə dəyişkən faiz dərəcələri üzrə ödəmələrin dəyişdirilməsi haqqında saziş. İki tərəf arasında gələcək faiz ödənişlərinin mübadi ...

                                               

Faktor-bank

Faktor-bank - Faktorinq əməliyyatı həyata keçirən bank. Faktorinq əməliyyatında faktor-bank müştəridən onun üçüncü şəxsdən ödəniş almaq, yaxud borcu geri almaq hüququnu təsdiq edən pul sənədini əldə edərək öncə ödəniş məbləğinin 70-90%-ni, borc m ...

                                               

Federal Rezerv Sistemi

Federal Rezerv Sistemi - Federal Rezerv Sistemi 1913-cü ildə yaranmış ABŞ dövlətinin mərkəzi bankı funksiyalarını yerinə yetirən müstəqil qurumdur. Federal Rezerv Sisteminin idarə heyəti ABŞ prezidenti tərəfindən seçilir. Federal Rezerv Sistemi İd ...

                                               

Fiktiv kapital

Fiktiv kapital - Sahiblərinə müntəzəm gəlir gətirən və qiymətli kağızlar bazarında real kapitaldan fərqli olaraq müstəqil hərəkət edən qiymətli kağızlarda təqdim edilmiş kapital. Başqa sözlə, real kapitaldan fərqli olaraq dəyər deyil, yalnız gəli ...

                                               

Forfeytinq

Forfeytinq - Bank və ya maliyyə şirkəti tərəfindən alıcının ticarət əməliyyatları üzrə borc öhdəliklərinin satıcılardan alması yolu ilə ticarət əməliyyatlarının kreditləşdirilməsi forması. Forfeytinqdən xarici ticarət əməliyyatlarının kreditləşdir ...

                                               

Fundamental təhlillər

Fundamental təhlillər - Şirkətin durumu ilə yanaşı, tələb və təklif, iqtisadi statistika, dövlət siyasətləri və müəssisələrin maliyyə hesabatları kimi əsas iqtisadi, siyasi, sosial və ekoloji amillər üzrə aparılan tədqiqatlar əsasında qiymətlərin ...

                                               

Gəlirlik əyrisi

Gəlirlik əyrisi - Müxtəlif öhdəlik müddəti olan istiqrazlar ilə onların gəlirlikləri arasında əlaqəni əks edən əyri. Ən çox izlənən gəlirlik əyrisi müxtəlif öhdəlik müddəti olan dövlət istiqrazları ilə onların gəlirlikləri arasında əlaqəni əks ed ...

                                               

Hedc

Hedc - Arzu olunmaz qiymət dəyişikliyindən qorunmaq üçün edilən investisiya. Alıcı və ya satıcı tərəfindən özlərinin bizneslərini, yaxud ödəniş vasitələrini bazarda qiymət dəyişməsi nəticəsində maliyyə itkisindən sığortalamaq məqsədilə aparılan fo ...