Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142
                                               

İndossament

İndossament - 1) Vekselin, çekin, konosamentin və digər qiymətli kağızın əks tərəfində ötürücü yazıdır ki, buna uyğun olaraq qiymətli kağıza dair bütün hüquqlar bir şəxsdən digərinə keçir. İndossamenti həyata keçirən şəxs indossant adlanır; 2) Sığ ...

                                               

İnfrastruktur (iqtisadiyyat)

İnfrastruktur - Hər hansı istehsal və xidmət prosesi üçün yardımçı xarakter daşıyan istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin kompleksi. Başlıca istehsal infrastrukturları nəqliyyat, enerji təchizatı, rabitə, təhsil, səhiyyə və iaşə sahələri hesab o ...

                                               

İnvestisiya sertifikatı

İnvestisiya sertifikatı 1) Bir səhmdən az olmayan gəliri təmin edən, lakin səhmdar cəmiyyətinin ümumi yığıncağında səs hüquqi verməyən qiymətli kağız. Səhmlərin bölgüsü, ona verilən hüquqların xırdalanması, yalnız dividentlərə, bölünməyən mənfəət ...

                                               

Kənarlaşma

Kənarlaşma - Statistik ölçü aləti olmaqla hər hansı bir təsadüfi kəmiyyətin müəyyən bir qiymətinin həmin kəmiyyətin orta qiyməti kimi təsbit olunmuş qiymətdən nə qədər kənarlaşmasını göstərir. Maliyyə bazarlarının təhlillərində daha çox standart k ...

                                               

Klauzula

Klauzula - Hər hansı müqavilədə, xüsusilə, beynəlxalq müqavilələrdə və mövcud şəraitin dəyişməsi ehtimalı böyük olan hallarla bağlı müqavilələrdə, məsələn, sığorta müqaviləsində edilən müəyyən qeyd-şərtlər və düzəlişlər. Bu qeyd-şərtlərə, əsasən, ...

                                               

Konosament

Konosament - Sahibinə yüklənmiş mallar üzərində mülkiyyət hüququ verən qiymətli kağız. Dəniz nəqliyyatı üzrə yük daşımalarda konosament gəmi kapitanı, onun köməkçisi və ya gəmi yükdaşımaları üzrə şirkət tərəfindən imzalanır və malların nəql olunma ...

                                               

Korner (iqtisadi)

Korner - Bazar iştirakçısı tərəfindən bazarda mövcud vəziyyətə nəzarət etmək, lazımi şəraitdə qiymət səviyyəsini öz maraqlarına uyğun səviyyədə qaldırmaq, bununla da mənfəət əldə etmək məqsədilə təklif olunan bütün müvafiq malları, aktivlərin alınm ...

                                               

Korrespondensiya

Korrespondensiya – Təhlili və ümumiləşməsi ilə müşayiət olunan faktların bildirişi; Məktublar, poçt-teleqraf göstərişləri; Publisistik janr. Həyatın konkret sahəsində baş verən hadisələri faktlar əsasında təsvir etməyin ədəbi formalarından biri. ...

                                               

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta və ya qısaca kripto - mübadilə vasitəsi olaraq istifadə etmək üçün yaradılan rəqəmsal aktiv. Burada fərdi koin sahiblərinin qeydləri əməliyyat prosesini mühafizə etmək, əlavə koinlərin yaradılmasına nəzarət etmək və koin mülkiyyətin ...

                                               

Qeyri-kumulyativ imtiyazlı səhmlər

Qeyri-kumulyativ imtiyazlı səhmlər - Emissiya şərtlərində geri alınma tarixi olmayan, sahibinin tələbi ilə ödənilməyən, ona gələcəkdə bu hüquqları verməyən, emitentə səhm sahiblərinə dividentlərin verilməməsi barədə qərar qəbul etmək hüququ verən ...

                                               

Qeyri-rezidentlər

Qeyri- rezidentlər - aşağıdakı şəxsləri əhatə edir. məqsədi yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisindən bir xarici dövlətdən digər xarici dövlətə keçmək olan şəxs; Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şə ...

                                               

Qənaət

Qənaət - müəyyən bir müddət ərzində əldə edilən gəlirin bir hissəsi, cari istehlaka xərclənməmiş, lakin qənaət edilərək gələcək istifadəyə qoyulmuşdur. Əmanət anlayışı həm fərdi iqtisadi agentlərə və həm də bütövlükdə iqtisadiyyata tətbiq edilə b ...

                                               

Qısa satış

Qısa satış - İnvestorun sahib olmadığı və ya borca aldığı qiymətli kağızın satışı. Bu proses müəyyən qiymətli kağızların qiymətinin düşəcəyini güman edərək bu qiymətli kağızları borca götürülərək satılması və qiymət düşdükdən sonra isə satış qiym ...

                                               

Qızıl ehtiyatları

Qızıl ehtiyatları - dövlət pul qurumlarının nəzarəti altında yüksək likvidli aktivlər. Pul qızılından və xarici valyuta fondlarından, xüsusi çəkilmə hüquqlarından, BVF-dəki ehtiyat mövqeyindən ibarətdir.

                                               

Qiymət-mənfəət nisbəti

Qiymət-mənfəət nisbəti - şirkətin səhminin cari qiymətinin hər səhmə düşən xalis mənfəətə nisbəti. Məsələn, əgər 10 min səhmə malik şirkətin səhmi hazırda 10 manata tədavül olunursa və son ildə xalis mənfəət 5 min manata bərabərdisə, P/E nisbətin ...

                                               

Likvidlik riski

Likvidlik riski - 1) Hər hansı şirkətin və ya maliyyə qurumunun öhdəliklərini vaxtında qarşılaması üçün lazımi miqdarda likvid vəsaitlərə sahib olmaması ehtimalı ilə şərtlənən risk. Məsələn, bankın depozit sahibləri və ya kreditorların tələblərin ...

                                               

Limit (iqtisadiyyat)

Limit - Hədd, sərhəd, məhdudiyyət, norma və bu kimi bir sıra sinonimləri olan bu termin maliyyə bazarlarında, əsasən, hər hansı bir kəmiyyətə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmasını ifadə edir. Bu baxımdan, aşağıdakıları misal gətirmək olar:

                                               

Lizinq

Lizinq özündə bank krediti, icarə, investisiya elementlərini cəmləşdirən münasibətlər kompleksidir. Lizinq, lizinq verənlə lizinq alan arasında əksər hallarda uzunmüddətli xarakter daşıyan maliyyə sazişidir. Lizinq müqaviləsinə görə lizinq verən ...

                                               

Maliyyə bazarı

Maliyyə bazarı - qiymətli kağızların, qiymətli metalların, valyutaların və digər investisiya alətlərinin borc alınması, buraxılması, alqı-satqısı ilə əlaqəli iqtisadi münasibətlər sistemi. Maliyyə bazarında kapitalın səfərbər edilməsi, kreditləri ...

                                               

Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatları - Bir qayda olaraq, mühasibat sənədlərindən çıxarılmış və maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, müəyyən bir zaman kəsiyində müəssisənin iqtisadi ehtiyatları və ya öhdəlikləri barədə məlumatları və ya müəyyən ...

                                               

Maliyyə Proqramlaşması

Maliyyə Proqramlaşması - Maliyyə proqramı makroiqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün əlaqələndirilmiş iqtisadi siyasət tədbirlər planı olub, makroiqtisadi siyasəti proqramlaşdıran və iqtisadiyyatın bütün sektorları üzrə inkişaf parametrlərini bir-b ...

                                               

Maliyyə riski

Maliyyə riski - Maliyyə öhdəliyini yerinə yetirməsi üçün şirkətin lazım olan nağd pul kütləsinə malik olmaması riski. Maliyyə riskinə məruz qalma - Debitora və ya ölkəyə verilmiş kreditin ümumi məbləği. Defolt halında tam risk altında olmaq. Bank ...

                                               

Maliyyə siyasəti

Maliyyə siyasəti – Maliyyə qanunvericiliyinə əsaslanan, dövlətin və onun orqanlarının qarşıda duran vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan ictimai maliyyənin yaradılmasına, yayılmasına və istifadə olunmasına yönəldilmiş dövlət və bələd ...

                                               

Manipulyasiya

Manipulyasiya - idarə edən insanın mənafeyinə uyğun şəkildə digər bir insanın davranışının gizli idarə olunması prosesidir. Manipulyasiya etmənin əsas səbəbini bilməklə və manipulyatorların davranışlarının strateji xətlərinə bələd olmaqla nəinki ...

                                               

Marja

Marja - Birja əməliyyatı üzrə təminat qismində marja hesabında deponentləşdirilməli olan müəyyən məbləğdə pul vəsaitidir. Bundan əlavə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində marja istifadə olunur ki, Bank təcrübəsində – cəlb edilən və verilən kredit ...

                                               

Müdaxilə (iqtisadi)

Müdaxilə - Qiymətin, məzənnənin iqtisadi vasitələrlə artırılması, yaxud azaldılması məqsədilə bu və ya digər orqan tərəfindən maliyyə bazarının tənzimlənməsi. Müdaxilə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin başlıca alətlərindən biridir. İqtisadiyy ...

                                               

Müqayisə üsulu

Müqayisə üsulu - Cari aktivin dəyərləndirilməsində təzəlikdə satılmış oxşar aktivlərin istifadə edilməsi üsulu. Bu zaman müqayisə olunan aktivlərə oxşarlar deyilir. Müqayisə üsulundan şirkətlərin cari dəyərinin qiymətləndirilməsində də istifadə o ...

                                               

Nağd ödəniş

Nağd ödəniş - bir iqtisadi subyektdən digərinə nağd şəkildə təqdim edilən ödəniş əməliyyatıdır. Bu halda məbləğ müəssisənin, təşkilatın hesabına deyil, nağd pul nişanları şəklində kassasına daxil olur. Əsasən nağd hesablaşma fiziki şəxslər arasınd ...

                                               

Nominal qiymətləndirmə

Nominal qiymətləndirmə - Qiymətli kağızın dəyərini göstərmək üçün qeyd olunan qiymət. Nominal - Qiymətli kağızın, kağız pulun, yaxud sikkənin üzərində göstərilən dəyəri, ilkin dəyəri. Qiymətli kağızın nominal dəyəri, adətən, onun bazar dəyərindən ...

                                               

Ofşor bankçılıq

Ofşor bank – depozitorlarının daimi yaşayış ölkənsindən kənarda yerləşən bankdır. Ofşor bankçılıq – reallaşdırılan bank əməliyyatlarından və ya əldə edilən mənfəətdən vergi alınmayan və ya çox az vergi alınan yerlərdə həyata keçirilən bankçılıqdı ...

                                               

Ödəniş tapşırığı

Ödəniş tapşırığı - Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşma nağdsız hesablaşmanın formalarından biridir. Hesablaşmanın bu formasında bankda hesabı olan müəssisənin həmin hesabdan müəyyən məbləğ vəsaitin silinib, başqa müəssisənin hesabına daxil edilməs ...

                                               

PayPal

PayPal - internet üzərindən çalışan online ödəmə sistemidir PayPal, İnternet üzərindən çalışan online bir ödəmə sistemi. Kredit kartı istifadə edərək və ya Kredit Kartı İstifadə etməyərək, internet üzərindən etibarlı alver edilməsini ya da istəni ...

                                               

Pul tədavülü

Pul tədavülü - ölkənin daxili iqtisadi dövriyyəsində, xarici iqtisadi əlaqələr sistemində, əmtəə və xidmətlərin realizasiyının nəğd və qeyir-nəğd formasında pulun hərəkəti.

                                               

Sərvət

Gündəlik həyatda sərvət ifadəsi daha çox bir şəxsə və ya ailəyə məxsus olan böyük miqdarda pul dəyəri kimi xarakterizə edilir. İqtisadiyyatda isə bu çox fərqlidir. İqtisadiyyatda sərvət anlayışı ilə 1 manatlıq dəyər də sərvət olaraq xarakterizə e ...

                                               

Təşkilatın maliyyələşdirilməsi üsulları

Təşkilat səviyyəsindəki bazar tipli iqtisadiyyatın əsasında maliyyələşmənin 5 elementli sistemi dayanır: bank kreditləşməsi; özünümaliyyələşdirmə; təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı maliyyələşməsi. büdcə maliyyələşdirilməsi; bazar kapitalı mexa ...

                                               

Vahid Məbləğin Gələcək Dəyəri

Vahid məbləğin gələcək dəyəri maliyyə sahəsində istifadə olunan əsas alətlərdən biridir və p ul un gələcəkdə olacaq dəyəridir. Mürəkkəb faiz dərəcələri – faiz üzərinə faizin hesablanması. Vahid məbləğin gələcək dəyəri – FV = PV 1+i n və burada: i ...

                                               

Valyuta

Valyuta: Xarici pullar. Balans üzrə məbləğin cəmi. Dövlətin pul sistemi və pul vahidi. Xarici vallyuta müvafiq xarici dövlətin və dövlətlər qrupunun ərazisində tədavüldə olan və qanuni ödəniş vasitəsi sayılan, eləcə də tədavüldən çıxarılmış və ya ...

                                               

Valyuta dəhlizi

Valyuta dəhlizi - valyuta məzənnəsinə dövlət və maliyyə institutlarının inzibati təsiri şəraitində çevik və qabaqcadan məlum olan valyuta məzənnəsi. Maliyyə-iqtisadi vəziyyətin sabitliyini pozan böhran hadisələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə mü ...

                                               

Vençur maliyyələşdirməsi

Vençur maliyyələşməsi - innovasiya kompaniyasının inkişafı və genişlənməsindən gəlir əldə etmək üçün yüksək riskli investisiya vəsaitidir. İnnovasiya müəssisəsinin yaradılması mərhələsində start-up mərhələsi investisiyadan fərqli olaraq vençur ma ...

                                               

Kompensasiya

Kompensasiya - bərpa etmək, haqqını ödəmək, ödəniş və s. mənalarda işlədilir. Şəxsiyyətə, əmlaka və ya vətəndaşın nüfuzuna dəymiş zərərin, eləcə də hüquqi şəxsin əmlakına və nüfuzuna dəymiş zərərin ödənilməsi.

                                               

Kvazi pul

Kvazi pul - Qanuni ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilinməyən, yalnız maliyyə öhdəliklərinin icrası üçün istifadə oluna bilən yüksək likvidli maliyyə aktivləri. Kvazi pulun təyin edilməsi üzrə müxtəlif metodologiyalar mövcuddur. Əksər beynəlx ...

                                               

Abbası

XII əsrdə Səfəvilər dövlətində də rəsmi pul vahidi. İlk dəfə 1620-ci ildə I Şah Abbasın dövründə zərb edilmişdir. Çəkisi iki misqal yəni, 7.7 qramm idi. Sikkə qızıldan kəsilirdi. Dəyəri 200 dinara bərabər idi. Bu da 4 şahıya bərabərdir.20 tümən 1 ...

                                               

Abxaziya apsarı

Abxaziya apsarı - Abxaziyanın pul vahidi. Abxaziya Respublikası Milli Bankı tərəfindən buraxılır. Bu pul vahidi ilə yanaşı Abxaziyada Rusiya rublu da istifadə olunur. Bir Rusiya rublu 0.10 apsardır. İndiyə qədər ancaq 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 ap ...

                                               

AMİ Frankı

CFA frankı - CFA frankı, on dörd dənə ölkədə köhnə Fransız müstəmləkəsi olan on iki dənə Afrika ölkəsi, köhnə Portuqal müstəmləkəsi olan Qvineya Bissau və köhnə İspan müstəmləkəsi olan Ekvatorial Qvineya istifadə edilən pul valyutasıdır. Mərkəzi ...

                                               

Bisti

Bisti - Səfəvilər dövlətində sah I Təhmasibin dövründə kəsilmiş gümüş sikkə. 20 dinara bərabər tutulurdu. XVII əsrin sonlarına qədər dövriyyədə olmuşdur.

                                               

Bristol funtu

Bristol funtu - 19 sentyabr 2012-ci ildə Böyük Britaniyanın Bristol şəhərində buraxılmış regional valyuta. Yerli iqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün buraxılıb və yerli müəssisələr arasında istifadə edilir. Bristol funtu Britaniya funtuna ekvivalentdir ...

                                               

Cəbəli-Tariq funtu

Cəbəli-Tariq funtu - Cəbəli-Tariqin pul vahidi, bəzən livr də adlanır. 1971-ci ilədək 1 funt = 4 kron = 20 şillinq = 240 pens, 1971-ci ildən 1 funt = 4 kron = 100 yeni pensi. Simvolu: £. Cəbəli-Tariq funtu Funt sterlinqə bərabərdir.

                                               

Dinar

Xorvatiya: Xorvat dinarı Cənubi Yəmən: Cənubi Yəmən dinarı Əbu-Dabi əmirliyi: Əbu-Dabi dinarı Bosniya və Herseqovina: Serb dinarı Bosniya və Herseqovina: Bosniya və Herseqovina dinarı Serb Krainası respublikası: Krain dinarı Yuqoslaviya: Yuqoslav ...

                                               

Dollar

Dollar - bir sıra ölkələrin milli pul vahidinin adı. "Dollar" sözü Orta əsrlərdə bəzi Avropa ölkələrində metal pulları ifadə edən "taler" sözündən götürülmüşdür. Şifahi və yazılı danışıqda dollar deyərkən ABŞ dolları nəzərdə tutulur. 1 dollar 100 ...

                                               

Dünya ölkələrinin pul vahidləri