Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Sarı Tağı

Mirzə Məhəmməd Tağı və ya Sarı Tağı) - Səfəvilər dövründə xədim, öldürülənə qədər Səfəvi şahı I Səfinin və onun oğlu II Abbasın vəziri. Sarı Tağı erkən yaşlarında xədim işləməsi üçün yox, I Abbasın dövründə bir kişiyə təcavüz etməkdə günahlandırı ...

                                               

Rüknəddin Məsud Məsihi

Məsihi XVII əsrin ən gorkəmli şair və həkimlərindən biridir. Əslən həkimlər sulaləsindən olan Məsihinin atası Nizaməddin Əli İran və Hindistanın müxtəlif hökmdarlarının saraylarında həkimbaşı olmuşdur. Onun qardaşları Qütbə və Nasir, eləcə də oğl ...

                                               

Robert Şirli

Robert Şirli - ingilis səyyah və macərapərəst. Şah Abbasın hakimiyyəti dönəmində Səfəvilər ordusunun modernləşdirilməsində mühüm işlər görmüşdür. Şah Abbasın tələbi üzərinə İrana gələn Şirlinin qarşısında ordunun və donanmanın yenilənməsi vəzifəs ...

                                               

Sultan Məhəmməd şah

İbrahimqulu şahın ikinci oğlu Məhəmməd Amin və Xanım Ağanın oğlu idi. Atası hələ 25 yaşında ikən vəfat etmişdi. Məkkə Məscidi onun dövründə, 1617-ci ildə tikilmişdi.

                                               

Şahzadə Mahmud

Şahzadə Mahmud - Sultan III. Mehmedin Manisa sancaqbəyliyi dövründə dünyaya gələn oğludur. Anasının kim olduğu tam olaraq məlum olmasa da, bəzi qaynaqlada Fülanə Sultan olaraq qeyd olunur.

                                               

Otar bəy

Otar bəy və ya həmçinin Otar xan, daha sonra Zuəl-Fəqər xan kimi tanınan - Səfəvi hərbi komandiri, şah qulamı və gürcü Barataşvili-Orbelişvilinin nəslindən məmur.

                                               

Abdullah Bosnəvi

1584 - cü ildə Bosniyada anadan olub. Bosniyada ibtidai təhsilini başa vurduqdan sonra Abdullah Bosnəvi İstanbula gedərək İslam elmlərini öyrəndi. Təsəvvüflə maraqlandıqdan sonra Bursaya getdi. Bursa da Bayramiyə təriqətinin Melamilik qolunun irə ...

                                               

Qazi Əkrəm Xosrov Paşa

Hüsrəv Paşa - IV Murad dönəmində 6 aprel 1628 - 25 oktyabr 1631 tarixlərində ümumilikdə 3 il 6 ay 19 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

Mələk Əhməd paşa

İstanbulun Bəyoğlu rayonunun Fındıqlı səmtində dünyaya gəlmişdir. Bioqrafiyası anasının qohumlarından olan və 21 il xidmət etdiyi Övliya Çələbinin Səyahətnamə əsərində verilmişdir. Dağıstan abxazlarından olan atası müxtəlif səfərlərə qatıldığı Öz ...

                                               

Şahzadə Səlim (III Mehmedin oğlu)

1585-ci ildə atası III. Mehmedin şahzadəliyi dönəmində Manisada dünyaya gəldi. Mükəmməl bir saray tərbiyəsi alan Şahzadə Səlim atasının ən sevimli şahzadəsi idi. 10 yaşında ikən babası III. Muradın vəfatı səbəbilə atasıyla birlikdə İstanbula gəti ...

                                               

Şahzadə Yəhya

Şahzadə Yəhya - 12. Osmanlı padşahı III. Muradın və Trabzon İmperiyasında hakim olmuş Komnenos ailəsinə mənsub Elenanın oğludur.

                                               

Rüstəm xan Sipəhsalar

Rüstəm хan Bicən sultan oğlu 1580-ci ildə anadan olmuşdu. Rüstəm хan 1635-ci ildə Şah Səfi tərəfindən Azərbaycana bəylərbəyi təyin edilmişdi. ХVII yüzilin 30-cu illərinin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin də Şərq sərhədlərində vəziyyət o qədər yaхş ...

                                               

Arakel Təbrizli

Arakel Təbrizli - erməni əsilli salnaməçi, tarixçi və din adamı. 1595-ci ildə Səfəvi İmperiyasının keçmiş paytaxtı Təbrizdə anadan olan Arakel Təbrizli XVII əsr, Səfəvi, Osmanlı, Qafqaz bölgəsi haqqında məlumat verən önəmli qaynaqlardan biri hesa ...

                                               

Xəlifə sultan əl-Hüseyni

Əsl adı Seyid Əlaəddin ibn Mir Rəfiəddin Məhəmməd bin Mir Şücaəddin Hüseynidir. Xəlifə sultan kimi tanınırdı. Xəlifə sultan Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Seyid əsillidir. Onlara Mərəşiyyə seyidləri deyirdilər. I Şah Abbas Səfəvinin anası tərəf ...

                                               

Kösəm Sultan

Mahpeykər Kösəm Sultan ;, Osmanlı dövlət idarəsində önəmli rol oynamış Hasəki Sultan və Validə Sultandır. Nəvəsinin səltənəti dövründə belə hərəmi və bütün imperiyanı idarə etmişdir. Sultan I Əhmədin hasəkisi, Sultan IV. Murad və I. İbrahimin val ...

                                               

Mahfiruz Xədicə Sultan

1590-cı ildə Şimali Qafqazda dünyaya gəlmişdir. Atası çərkəz kabardinlərinin kral xanədanına mənsub olan Əmir Əlqas Çerkasski idi. Böyük babası Əmir Bitu Mustafa Paşa Çerkasski, Sultan Süleymanın xanımı Mahidövran Sultanın qohumlarından idi. Bacı ...

                                               

Mürtəzaqulu xan Şamlı

Zə­fər" tə­xəl­lü­sü ilə şeir­lər yaz­mış Mür­tə­za­qu­lu xan Şam­lu təx­mi­nən 1591-ci il­də dün­ya­ya gəl­miş, Sə­fə­vi hökm­dar­la­rın­dan Şah Sə­fi 1629-1642 və II Şah Ab­ba­sın 1642-1666 ha­ki­miy­yə­ti döv­rün­də yük­sək döv­lət və­zi­fə­lə ...

                                               

Bolevi Mustafa Əfəndi

Bolevi Mustafa Əfəndi - Osmanlı alimi, müdərrisi və şeyxülislamı. Boluda dünyaya gəldiyi üçün bəzi tarixi mənbələrdə Bolevi, yəni Bolulu olaraq anılır.

                                               

III Luarsab (Kartli çarı)

II Luarsab - 1606–1615-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş Kartli çarı. Gürcüstan Pravoslav Kilsəsi tərəfindən müqəddəs elan edilmişdir.

                                               

Jak Kallo

Jak Kallo, Nansi) - fransız qravürçü və rəssam. Ən böyük ofort texnikasının ustası, ofort texnikasının yeni növünün ixtiraçısıdır.

                                               

Kəmankeş Qara Mustafa Paşa

Kəmankeş Qara Mustafa Paşa, İstanbul) - IV Murad və I İbrahim dövrlərində ümumilikdə 5 il 1 ay 7 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

Qaraçələbizadə Əbdüləziz Əfəndi

1592-ci ildə Bursada məşhur Qaraçələbizadə ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Rumeli başqazısı olaraq çalışmış Hüsaməddin Əfəndidir. 1598-ci ildə atası vəfat etmiş, bu səbəbdən uşaqlıq illərini Anadolu başqazısı olan böyük qardaşı Mehmed Əfəndini ...

                                               

Saib Təbrizi

Saib Təbrizi - XVII əsrdə yaşamış, mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan, Azərbaycan türkcəsi və fars dilində yazıb-yaradan klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrindən biri.

                                               

Bektaş xan

Bektaş xan Qorci olaraq da bilinən Bektaş xan I Şah Səfinin dövründə 1631-1638-ci illəri arasında Bağdad qubernatoru vəzifəsini icra edən Səfəvi məmuru və qulamı. 1623-39-cu illərdə davam edən Osmanlı-Səfəvi müharibəsi zamanı Osmanlılar şəhəri əl ...

                                               

Dilrüba Sultan

Dilrüba Sultan - III Mehmedin Həlimə Sultandan doğulan qızıdır. I. Mustafanın doğma, I Əhmədin isə ögey bacısıdır.

                                               

Hüsamzadə Əbdürrəhman Əfəndi

İstanbul qazısı Qoca Hüsam Əfəndinin oğlu olaraq 1594-cü ildə İstanbulda dünyaya gəlmişdir. Mədrəsə təhsilini tamamlayaraq Şeyxülislam Xocazadə Mehmed Əfəndidən məzun olmuş, daha sonra atasıyla birlikdə Misir, Qüds və Mədinəyə gedrək burada bir ç ...

                                               

Nikola Pussen

Nikola Pussen, Roma) - fransız rəssamı, XVII əsr incəsənətində klassizmin ən görkəmli və ən ardıcıl nümayəndəsi.

                                               

Bahai Mehmed Əfəndi

Bahai Mehmed Əfəndi - Osmanlı alimi, şair və şeyxülislamı. Babası Şeyxülislam Xoca Sadəttin Əfəndi, əmiləri Şeyxülislam Mehmed Əsad və Mehmed Çələbi Əfəndilər, əmisi oğlu isə Şeyxülislam Əbu Səid Mehmed Əfəndidir.

                                               

Qara Div Murad Paşa

Qara Murad Paşa - IV Mehmed dönəmində 2 dəfə - ümumilikdə 1 il 5 ay 24 gün müddətinə Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

I Bahadır Gəray

I Bahadır Gəray - Krım xanı. I Səlamət Gərayın oğludur. Atasının Krım xanı olaraq təyin edilməsindən sonra adəti üzrə Osmanlı İmperiyasına girov olaraq Yanboluya göndərildi. 4 iyun 1637-ci ildə Krım xanı İnyət Gərayın edam edilməsindən sonra Osma ...

                                               

Cahanbanu Sultan

Cahanbanu Sultan Zibeydə sultan ilə İsa xanın qızı olmuşdur. Onun anası Şah I Abbasın 4 dekabr 1586 - cı ildə Fəxricahan xanımdan olma qızı idi. Atası da Səfəvi nəslinə mənsub bir xan olmuşdur. 1612-1632 - ci illər arasında atası Qorçubaşı vəzifə ...

                                               

Civanqapıcıbaşı Sultanzadə Səmiz Mehmed Paşa

Sultanzadə Mehmed Paşa - I İbrahim dövründə 1 il 10 ay 17 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

İohann Qlauber

İohanna Qlauber Aşağı Frankoniya tarixi əyalətinin Almaniya Karlşdadt şəhərində bərbər ailəsində anadan olmuşdur. Onun həyatı haqda 1644-cü ilə qədər heç bir məlumat yoxdur. Universitetdə oxumağa imkanı olmadığından o özü sərbəst şəkildə elmi öyr ...

                                               

Silahdar Yusif Paşa

1604-cü ildə indiki Xorvatiyanın Vrana şəhərində dünyaya gəlmişdir. Ancaq valideynlərinin ölümündən sonra bölgədəki Osmanlı sancaqbəyi tərəfindən dəvşirilərək İstanbula göndərilmişdir. Burada bölük ağası olan erməni Mustafa ağanın xidmətinə veril ...

                                               

Fridrix fon Loqau

Loqau XVII əsr alman klassisizminin ən görkəmli şairlərindən biridir. O, alman ədəbiyyatında möhkəm yer tutan epiqram janrının banisidir. Loqau Sileziyada Brokhut malikanəsində anadan olmuş, Frankfurt-Oderdə hüququ öyrənmişdir. Briqdə hersoqun mü ...

                                               

I Teymuraz

I Teymuraz - Baqrationilər sülaləsindən olan Kaxeti çarı. I Teymuraz hakimiyyətə 16 yaşında gəldiyi üçün Kaxeti çarlığı bir müddət anası Ketevan tərəfindən idarə edilmişdir. I Teymuraz həmçinin şair kimi Gürcü ədəbiyyatında önəmli yerə sahibdir.

                                               

Qaracaoğlan

Qaracaoğlan irsi Türkiyədə Əli Rza Yalçın, Sadəttin Nüzhə Erkin, İshak Rüfət, Zehni Ardıc, Cahid Öztelli kimi dəyərli araşdırmaçılar və ədəbiyyatşünaslar tərəfindən XX yüzilin əvvəllərindən öyrənilməyə başlayıb. Yeri gəlmişkən, bəri başdan qeyd e ...

                                               

Aqilə Xanım

II. Osmanın əsrlərdir davam edən Osmanlı adətlərinə zidd olaraq saray ərkanından kənar bir qadınla evlənməsi o dönəmdə hər kəs tərəfindən təəccüblə qarşılanmışdı. Bu evliliyə qarşı çıxanlar arasında Aqilə Xanımın atası Şeyxülislam Əsad Əfəndi də ...

                                               

İbşir Mustafa Paşa

Əslən abxazdır və dayısı Abxaz Mehmed Paşanın yanında böyümüşdür. Belə ki, II Osmanın qatillərinin ələ keçirilməsi üçün üsyan edən Abxaz Mehmed Paşanın ordusunda iştirak etmişdir. Onun 1629-cu ildə Bosniya bəylərbəyi seçilməsi ilə Mustafa ağa da ...

                                               

Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini

İmadəddin Mirzə Məhəmməd Tahir Qəzvini - Hüseyn xan Qəzvininin oğlu, "Vəhid" təxəllüsü ilə Azərbaycanın XVII-XVIII əsr şair, xəttat və tarixçilərindən və Xuldi Bərin tarixi" kitabını müəllifinin, Məhəmməd Yusifin qardaşıdır. O, 1015-ci ildə Qəzvi ...

                                               

Gövhər Sultan (I Əhmədin qızı)

Gövhərxan Sultan - I. Əhmədin Kösəm Sultandan doğulan üçüncü qızıdır. I. Mustafanın qardaşı qızı, Gənc Osmanın ögey bacısı, IV. Murad və I. İbrahimin doğma bacısı, IV. Mehmedin bibisi və iki ayrı sədrəzəmin arvadı.

                                               

Hezarfən Əhməd Çələbi

Hezarfən Əhməd Çələbinin düzəltdiyi qanadlarla Abbas ibn Firnasdan sonra uçmağı bacaran ilk insan olduğu deyilsə də, onun haqqında yeganə məlumat Səyahətnamədə var. 1623–1640-cı illər arasında IV Sultan Muradın hakimiyyəti dövründə uçma konstruks ...

                                               

Xanzadə Sultan (I Əhmədin qızı)

1607da Osmanlı padşahı I. Əhməd və Kösəm Sultanın qızı olaraq dünyaya gəldi. 1623-cü ilin sentyabr ayında sədrəzəm Bayram Paşa ilə evləndi. Aşağı rütbəli bir saray ağasının paşa rütbəsi verilmədən bir sultanla evlənməsi mümkün deyildi. Tarixi qay ...

                                               

III Aleksandr (İmereti çarı)

III Aleksandr 1639-cu ildə atası III Georginin ölümündən sonra İmeretiya taxtına oturdu. Bu dövrdə Meqreliya knyazı Levan Dadiyani İmereti torpaqlarına dağıdıcı basqınlar edirdi. III Aleksandr paytaxt Kutaisinin müdafiəsini möhkəmləndirdi və Leva ...

                                               

Məhəmməd Yusif Qəzvini

Məhəmməd Yusif Qəzvini "Tarix-i Abbasi" əsərinin müəllifi Məhəmməd Tahir Vəhidin kiçik qardaşıdır. Məhəmməd Yusif h. 1043 1638-39-cü ildə I Şah Səfi sarayında toçih dəftərini yazan, 1646-cı ilin mart ayından II Şah Abbasın Məşhəd dəftərxanasının ...

                                               

Dəli Hüseyn Paşa

Dəli Hüseyn Paşa IV. Murad və I. İbrahim dönəmlərində iki dəfə, ümumilikdə 5 il Kaptan-ı dəryalıq, IV. Mehmed dönəmində də 28 fevral 1656 - 5 mart 1656 tarixləri arasında altı gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamıdır.

                                               

I Şah Səfi

Səfəvi dövlətinin altıncı hökmdarıdır. Atasının adı şahzadə Məhəmməd Baqır Mirzə, anasının adı isə Dilarə xanımdır. Şah Səfi, Şah Abbasdan sonra 18 yaşındaykən dövlətin taxtına oturmuşdur. 13 il müddət ərzində dövləti idarə etmişdir. Şah Abbas bö ...

                                               

Siyavuş Paşa

Siyavuş Paşa - IV Mehmed dönəmində 2 dəfə - ümumilikdə 2 ay 29 gün müddətinə Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

Abdullah şah

Hakimiyyətə gələndə hələ 14 yaşı vardı və qəyyumluğu anası Həyat Bəxş xanım edirdi. Hakimiyyətə gələndən cəmi 4 il sonra imperator Şah Cahanın oğlu Övrəngzib Əhmədnaqara hücum etdi və Qolkonda üçün təhlükə yarandı. Abdullah şah Moğollardan asılı ...

                                               

Xoşhal xan Xəttak

Xoşhal xan Xəttak 1613-cü ildə ulu babası Məlik Akuray tərəfindən Pəncab bölgəsində qurulan Akurə şəhərində doğuldu. Baburlu dövlətinin xidmətində olan Məlik Akuray Pəştu qəbilələrindən Xəttakin rəisiydi. Əkbər şah 1556-1605 tərəfindən Attoktan P ...