Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Macarıstan Milli Muzeyi

Macarıstan Milli Muzeyi - 1802-ci ildə təsis edilən və Macarıstanın tarixinə, incəsənətinə və arxeologiyasına, eləcə də, müasir dövrdə Macarıstanın sərhədlərinə daxil olmayan Transilvaniya kimi ərazilərinə aid maddi mədəniyyət nümunələrini özündə ...

                                               

Monteneqro Milli muzeyi

Monteneqro Milli muzeyi Monteneqronun tarixi paytaxtı Çetinyedə yerləşir və müxtəlif mövzularda bir neçə muzeyi özündə birləşdirir. Ekskursiyalar monteneqro, ingilis, fransız, alman, italyan və rus dillərində təşkil edilir.

                                               

Ağsunqurilər

Ağsunqurilər və ya Marağa atabəyləri - 1108-1227-ci ilədək Marağada hakimiyyətdə olmuş türk xanədanı.

                                               

Antoninlər sülaləsi

Antoninlər sülaləsi - termin E.Qibbsona məxsusdur; və ya "evladlığa götürülmüş imperatorlar") - təxminən iki yüz il hakimiyyətrə olmuş Qədim Roma sülaləsi. Onların hakimiyyəti zamanı imperiya özünün ən stabil və çiçəklənən dövrünü yaşamışdır. Dax ...

                                               

Anuştəkinlilər sülaləsi

Xarəzmşahlar - Xarəzmşahlar imperiyasını idarə edən türk sülaləsi. sülalənin kökü Səlcuq sultanı Məlikşahın saray xidmətində olan Anuş Təkindən gəlir. Bəzən bu sülaləyə Anuştəkinlilər də deyilir.

                                               

Böyük Səlcuq sultanları

Böyük Səlcuqlu sultanları 1037 - 1157 illər arasında iqtidarda olan sultanlar. Səlcuq türkləri Oğuz türklərinin Qınıq boyuna mənsub olmuşlar.Bu sülalə adını türk sərkərdəsi olan Səlcuğun adından götürmüşdür.

                                               

Cəlairilər sultanlığı

Elxanilər dövlətinin süqutundan sonra Tacəddin Həsən noyon bütövlükdə Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda müharibələr aparmış, lakin məğlub olaraq İraq istiqamətinə çəkilmək məcburiyyətində qalmış və orada öz dövlətini qurmuşdur. Əmir Teymurun beşill ...

                                               

Cuçilər sülaləsi

Cuçilər sülaləsi Qızıl Orda və Qazan xanlığında iqtidarda olmuş xanədandır. Mengü Teymur xan: darğalığı; 1266 - 1269, xanlığı; 1269 - 1282 Xızır: 1360 - 1361 Qıyasəddin Məhəmməd xan Özbək: 1312 - 1342 Sartak xan: 1255 - 1256 Ordu Məlik: 1361 Cani ...

                                               

Danişməndlilər sülaləsi

Danişməndlilər sülaləsi - 1071 – 1178 illəri arasında Sivas mərkəz olmak üzərə Anadoluda indiki Çorum, Tokat, Amasya, Malatya, Kayseri vilayətlərində bəylik qurmuş xanədandır.

                                               

Elxani hökmdarlarının siyahısı

Elxanilər sülaləsi - Azərbaycanda 1256-1357-ci illərdə iqtidarda olmuş monqol xanədanı. Borucigin sülaləsinin bir qoludur. Bu sülaləyə bəzi ədəbiyyatda Hülakülər sülaləsi də deyilir. Bu sülalənin ilk nümayəndəsi Hülakü xan olmuşdur.

                                               

Əftasilər

Əftasilər dövlətinin qurulduğu əs-Sağrül-ədna, Əndəlussun qərb kəsimində Vadiianəyi Guadiana və bugünkü Portuqaliyanın böyük bir qisminı əhatə edirdi və mərkəzi idarə adına Əndülüs Əməvi hökmdarı II Hakəmin azad etdiyi qullarından Sabur əs-Sakləb ...

                                               

Əhəmənilər sülaləsi

Ənənəyə görə, İran şahlarının ən qədim sülaləsinin banisi Əhəmən adlı bir şəxs olmuş və buna görə də sülalə Əhəmənilər sülaləsi adlanmışdır. Bu sülalə fars tayfa ittifaqına rəhbərlik edirdi. Fars tayfa ittifaqı b.e.ə. VIII əsrdə yaranmışdır. Bu t ...

                                               

Faruqilər sülaləsi

Hindistanın qərbində, Bharuc və Surətdə Hind okeanına tökülən Narmada ilə Tapti çayları arasındakı torpaqlar XIV əsrdən etibarən Xandəş deyə tanınmışdır. Dəkkən və Malva yaylasının önəmli keçiş yeri olan Xandəş" xan ölkəsi” anlamına gəlir. Dehli ...

                                               

Feodosi sülaləsi

Feodosi sülaləsi - 378-472-ci illərdə Qərbi Roma imperiyasını, 378-457-ci illərdə fasilələrlə Bizans imperiyasını idarə etmiş doqquz imperatordan ibarət olub, əsası I Valentinianın kürəkəni I Feodosi tərəfindən qoyulmuşdur. I Feodosiy 378 - 395 B ...

                                               

Həmmadilər sülaləsi

Sülalə adını qurucusu Həmmad ibn Buluqqin bin Ziridən alır. Fatımilərin 972-ci ildə geri çəkilməsindən sonra Məğribin idarəsi, yenə bu dövlətin himayəsində olmaq üzrə Bərbəri əsilli Sanhacə qəbiləsinə mənsub Ziri sülaləsinin əlinə keçdi. Ziriləri ...

                                               

Hudilər

Hudilər ya da Banu Hud, İspaniyanın dağınıq müsəlman əmirliklərə bölündüyü XI əsrdəki siyasi qarğaşa dönəmində Saraqosa şəhəri çevrəsində hökm sürən bir Ərəb xanədanıdır.

                                               

Xələclər sülaləsi

I Xələclər sülaləsi 1290-cı ildən 1320-ci ilədək Dehlidə hökmüranlıq etmiş türk xanədanıdır. Sultan Cəlaləddin Firuz şah 1292–1296 Sultan Qütbəddin Mübarək şah 1316–1320 Sultan Rüknəddin İbrahim şah 1296 Sultan Şihabəddin Ömər şah 1316 Sultan Əla ...

                                               

Komnenos sülaləsi

Komnenos və ya Komninlər sülaləsi - Bizans imperiyası və onun davamçısı Trabzon imperiyasını idarə etmiş sülalə. Bilinən ilk nümayəndəsi Manuel Erotikos Komnenosdur.

                                               

Konstantin sülaləsi

Konstantin sülaləsi - Roma imperatoru I Konstansi Xlordan başlamış Mürtəd Yuliana qədərki hökmdarlar ailəsinin qeyri-rəsmi adı. Sülalənin adı I Konstantinin 324-cü ildə təkbaşına mütləq hökmranlığı dövründən məşhurlaşmışdır. Sülalə həm də Yeni Fl ...

                                               

Qaraxanilər sülaləsi

Qaraxanilərin kökü ilə bağlı 8 fərziyyə var, hamısını da fərqli alimlər ortaya atıb: Aşina fərziyyəsi: Zəki Vəlidi Toqan Türkman fərziyyəsi: J. V. Hammey, Purgstall, G. Weil Yağma fərziyyəsi: M. F. Köprülü Türkeş fərziyyəsi: Sadettin Gömeç Uyğur ...

                                               

Qəznəvilər

Qəznəvilər - Müsəlman türklərdən olan Qəznəvilər sülaləsi böyük dövlət qurub islamın Əfqanıstan və Hindistanda yayılmasına səbəb oldular. Bu sülalənin təsisçisi Alp Tegin və daha doğrusu, onun damadı Səbuk Tegindir. Səbuk Tegin və ya Sübuk Tegin ...

                                               

Ludilər sülaləsi

Qurucusu, bir öncəki xanədan olan Seyyidlər sülaləsindən Sultan Məhəmməd şahın Sirhind valisi Bəhlul Ludidir. Əfqanların Gilzay qəbiləsinə mənsub olan Ludilər, Qurlu Sultanı Muizzüddin Məhəmməd zamanında 1203-1206 ordunun yüksək qədəmələrinə gəti ...

                                               

Osmanlı sülaləsi

Osmanlı sülaləsi, Osmanlı imperiyasını təqribən 600 il idarə edən xanədandır. Osmanlılar, Osmanoğulları, Âl-i Osman və Hanədan-ı Âl-i Osman olaraq da bilinir. Sülalə adını, Osmanlı bəyliyinin qurucusu olan Osman bəydən alıb. Osmanlı sülaləsinin 1 ...

                                               

Piştəkinlilər sülaləsi

Piştəkinlilər - 1155 ilə 1231-ci illəri arasında bir dönəm Arranlı şəddadilərə, bir dönəm də eldənizlilərə bağlı olaraq Qaradağ vilayətinin Əhər şəhəri və çevrəsində hökm sürən xanədan.

                                               

Rəsulilər sülaləsi

Rəsulilər sülaləsi - Əyyubilərin Ərəbistan yarımadasının cənub əyalətlərindən çəkilmələrindən sonra Yəmən və Hədrəmutda hökm sürən türk-müsəlman xanədan.

                                               

Simcurilər

Soyun qurucusu Əbu İmran Simcur əd-Dəvati, Samani əmiri İsmail bin Əhmədin 892-907 qulamı idi. Nisbəsindən Samani sarayında idari vəzifə apardığı anlaşılır. 298-ci 911-ci ildə Sistana hakim olan Samanilər bölgənin idarəsini Simcura buraxdılar. Bi ...

                                               

Sökmən bəy

Atası Artuq bəyin 1091-ci ildəki ölümünden sonra Böyük Səlcuq İmperiyası tərəfindən Qüds valiliyi Sökmən bəyə verildi. Sökmen bəy avqust 1096-cı ilədək bu vəzifədə qaldı. 1098-ci il və 1104-cü illər arasında Artuqlu bəyliyinin bir qolu olan Sökmə ...

                                               

Suleyhilər

Ailənin Yəməndəki hökmranlığı, Fatimi dailərinin işbirliyinə dayanan Əli bin Məhəmmədlə hökmdarlığı 1047-1067 başladı. Öncə dağlıq bölgəni ələ keçirən Əli bin Məhəmməd, daha sonra Tihamə sahil bölgəsində oturan Necahiləri, Sənadakı Zeydiləri 1063 ...

                                               

Teymurilər

Sultan Baysunqur mirzə 1494 - 1501 Sultan Məsud mirzə 1494 - 1501

                                               

Yustinian sülaləsi

Yustinian sülaləsi - İlliriya əsilli ailəyə mənsub, 518-602-ci illərdə Bizans İmperiyasını idarə etmiş hökmdarlar sülaləsi. İlk imperator I Yustinian, sonuncu isə Mavriki olmuşdur. Sülalə 518-ci ildə qvardiya komandiri I Yusinin Anastasiyanın ölü ...

                                               

Əfşar boyu

Əfşarlar - türk xalqı, 24 oğuz boyundan biri. Tarixi əfşarlar qədim oğuzlar, müasir əfşarlar isə azərbaycanlıların subetnosu hesab edilir. Əfşar boyu Oğuz Xaqan dastanına görə oğuzların 24 boyundan biri və Qaşqarlı Mahmuda görə "Divanü Lüğat-it-T ...

                                               

Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1514-1555)

Səfəvi-Osmanlı müharibəsi - 1514-1555-ci illərdə Səfəvilər və Osmanlı imperiyaları arasında baş vermiş müharibə. XV əsrin sonlarında qızılbaş şiə təriqəti Şərqi Anadoluda güclənməyə başladı. 1499-cu ildə daha fəallaşdılar, Şirvanşahlar dövlətini ...

                                               

Bəni Haşim

Bəni Haşim və ya Haşimi o kəslərə deyilir ki, atadan sarı Haşim bin Əbdimənafa yetişirlər. bunlar Qureyş elindən olan Haşim, islam peyğəmbərinin ikinci babasına soyları yetişən qəbilədirlər. Qosəyyebni Kelab İbrahim peyğəmbərin oğlu ismayılın nəv ...

                                               

Ələvilər (Təbəristan)

Təbəristan Ələviləri - həmçinin Zeydilər kimi də tanınan İranın Təbəristan regionunda qurulmuş ərəb əsilli və Zeydi Şiə əmirliyi idi. Onlar ikinci Şiə İmamın nəslindən idilər və İslamı Xəzərin cənubi regionuna yaydılar.Həsən ibn Zeyd, Daie Kəbir ...

                                               

Nəcahilər

Yəməndə Ziyadi əmiri Əbül-Ceyş İshaq ibn İbrahimin ölümündən 981 sonra Abdullah və ya Ziyad ibn İshaq və oğlu İbrahim və ya Abdullah dönəmlərində dövlətin idarəsini sırasıyla Hüseyn ibn Səlamə və Mərcan adlarında əslən Həbəşi azadlı kölə olan vəz ...

                                               

Maçabeli

Maçabeli ailəsi adından sonra Samaçablo adlanan Şida Kartli əyalətində böyük bir fiefdom keçirən bir gürcü knyazı evi idi. Ailənin mənşəyi bəlli deyil. Ənənəvi hesaba görə, Abxaziya-Gürcüstan feodal qəbilə rəislərindən biri nəslindən Ançabadze da ...

                                               

Vindzorlar sülaləsi

Vindzorlar sülaləsi - Böyük Britaniyada hakim kral sülaləsi.qədim Sakson Vettin sülaləsinin bir qolu. 1917-ci ilədək Saksen-Koburq-Qot sülaləsi adlanırdı. 17 iyul 1917-ci ildə kral V Georq özü və ailəsi üçün bütün alman titullarından imtina etdi ...

                                               

Cavanşirlər sülaləsi

Cavanşirlər - Azərbaycanın qədim soylarından biri. Qarabağda, qismən də İranda yaşayırlar. Bu soyun nümayəndələri 1747-ci ildən 1822-ci ilədək Qarabağda xanlıq ediblər.

                                               

Dərbəndilər

Dərbəndilər – Şirvanşahlar sülaləsinin üçüncü qolu. Şirvanşahların sülalə bölgüsü barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur, son tədqiqatlara görə ayrıca sülalə olmayıb, vahid Şirvanşahlar xanədanının bir mərhələsini təşkil etmişlər. Dərbəndilərin ha ...

                                               

Baranlı sülaləsi

Sülalənin banisi Tural bəy sayılır. 1202-ci ildə Mərkəzi Asiyadan Diyarbəkir ətrafına köçmüşdü. Onun nəvəsi Bayram xoca idi. Cəlairilər dövründə Ərciş hakimi olmuşdu. Bayram xocadan sonra hakimiyyətə qardaşı oğlu Qara Məhəmməd gəlmişdir.

                                               

Gəraylar

Gəraylar كراى) - Krımda, XV əsrin əvvəllərindən 1783-cü ilə qədər - Krım xanlığının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalına qədər, hakimiyyətdə olmuş hökmdar sülaləsi. Sülalənin banisi Krımın ilk xanı olmuş I Hacı Gəraydır. O, uzun müddət Krımın Qı ...

                                               

Kəsranilər

Kəsranilər – Şirvanşahlar sülaləsi. 1382 ildə Kəsraniləri Dərbəndilər sülaləsi əvəz etdi. Ümumiyyətlə, Şirvanşahların sülalə bölgüsü barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur, son tədqiqatlara görə ayrıca sülalə olmayıb, vahid Şirvanşahlar xanədanını ...

                                               

Qütbşahlılar

Qütbşahlılar xanədanlığı və ya Qolkonda sultanlığı - soyu Qaraqoyunlu hökmdarı Qara İsgəndərə söykənən Hindistanda, Qolkonda da hakimiyyətdə olmuş türk sülaləsi.

                                               

Məzyədilər

Məzyədilər, Şeybanilər, Yəzidilər – Şirvanşahlar sülaləsi. Şirvanşahların sülalə bölgüsü barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur, son tədqiqatlara görə Məzyədilər ayrıca sülalə olmayıb, vahid Şirvanşahlar xanədanının ilk mərhələsini təşkil etmişlər ...

                                               

Rəvvadilər sülaləsi

Rəvvadilər sülaləsi - 981-1054-ci illərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində əsası Əbülhica tərəfindən qoyulmuş xanədanlıq. Bu xanədanlıqdan olan hakimlər "Azərbaycanşah" titulu daşıyırdılar.

                                               

Salqurlular

Salqurlular – paytaxtı Şiraz olmaqla əhalisinin əksəriyyətinin fars, lakin rəhbərlərinin Türk atabəylərindən təşkil olunan bir atabəylikdir.

                                               

Şah Şüca

Şah Şüca 10 mart 1333-cü ildə anadan olmuşdur. O, Mübarizəddin Məhəmmədin Makdum Şahdan olan oğlu idi.1341-ci ildə Mübarizəddin Məhəmmədin Kirmanı işğalından sonra oğlu Şah Şücanı Monqol tayfa başçılarından birinin qızı ilə evləndirdi. Daha sonra ...

                                               

Ziyadoğlular sülaləsi

Ziyadoğluları haqqında Tarixçi Məhəmməd Məsum ibn Xocəki-Isfahani "Xülasət əs-siyyar" adlı əsərinin "Ziyadoğlu nəsli və Gəncənin xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat" başlığında yazır: "Mən-Allahın yazıq bəndəsi uğurlu tale sahibi olan bu alicəna ...

                                               

Slavyan-Yunan-Latın Akademiyası

Slavyan-Yunan-Latın Akademiyası - Rusiyada 1687-ci ildə qurulan ilk ali təhsil müəssisəsi. Slavyan-Yunan-Latın Akademiyası Rusiyadakı bütün ali təhsilə təkan verdi. Akademiyanın yaradılmasında məqsəd təhsilli insanları Rusiyanın ehtiyacları üçün ...

                                               

Türk sülalələri

Xarəzmşahlar sülaləsi Madaylar sülaləsi Səfəvilər sülaləsi 1501–1736 Qacarlar sülaləsi 1781–1925 Avşarlar sülaləsi 1736–1796 Qəznəvilər sülaləsi 962-1187